ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, October 30, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၆)
   ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၆)ကေတာ့   ၀ဋ္သံုး၀ ျဖစ္ပါတယ္  
 ၀ဋ္သံုး၀ ဆိုတာ  ကိေလသ ၀ဋ္။   ကမၼ၀ဋ္။   ၀ိပါက ၀ဋ္။   စတဲ့  သံုးပါးေသာ ၀ဋ္ ကို ဆိုတာျဖစ္ပါတယ္
(ကိေလသ ၀ဋ္ ဆိုတာ အ၀ိဇၨာ၊တဏွာ၊ဥပါဒါန္။ ကမၼ ၀ဋ္ ဆိုတာ သခၤါရႏွင့္ ကမၼ ဘ၀
၀ိပါက ၀ဋ္ ဆိုတာ  ၀ိညာဏ္ ၊ နာမ္ရုပ္၊ သဠာယတန၊ဖႆ၊ေ၀ဒနာ၊ဇာတိ၊ဥပ ပတၱိဘ၀၊ ဇရာ မရဏ)

             ကိေလသ ၀ဋ္ ဆိုတာ  စိတ္ မွာျဖစ္ေပၚတဲ့အညစ္အေၾကး ဆႏၵကို ဆိုလိုတာပါ
ကမၼ ၀ဋ္ ကေတာ့ ျပဳလုပ္အားထုတ္တာျဖစ္ျပီး
၀ိပါက ၀ဋ္ ကေတာ့  ကိုယ္ျဖစ္ခ်င္တာျဖစ္ေနရတာပါ ခံစားေနရတာကိုေခၚဆိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္

Posted on: Sunday, October 28, 2012

သာသနာ့ ဂုဏ္ရည္ ေရွ႕သို့ခ်ီ

ျမန္မာကိုခ်စ္သူတိုင္းဟာ  ျမန္မာနိုင္ငံကိုေစာင့္ေရွာက္သင့္ပါတယ္
ဘယ္လိုေစာင့္ေရွာက္ၾကမလဲ
ဘာသာကိုေစာင့္ေရွာက္ၾကရပါမယ္...
ျမန္မာလူမ်ိဳးဆိုတာ ရွိေနဖို႕ အတြက္ ကိုယ့္ဘာသာကို ကိုယ္အရင္ဆံုးေစာင့္ေရွာက္ဖို ့လိုပါတယ္။
သိတ္ကိုအေရးၾကီးတဲ့အခန္းက႑ ျဖစ္ပါတယ္။

Posted on: Tuesday, October 16, 2012

ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၅)
       ပဋိစၥသမုပၸဒ္(၅) ကေတာ့  သံုးပါးအစပ္  ျဖစ္ပါတယ္
 စက္၀ိုင္းမွာေဖၚျပထားတဲ့  ၁  နဲ့ ၂  နဲ့ကို စပ္ထားတဲ့ ျမွားအနီးေလး ျပထားတာရွိပါတယ္
အဲ့ဒီ ျမွားအနီေလး က  ၁ နဲ့  ၂  နဲ့  စပ္တာ  ၂  နဲ့ ၃  နဲ့ စပ္တာ   ၃  နဲ့  ၄  နဲ့စပ္တာကိုျပထားတာ
ျဖစ္ပါတယ္

           သခၤ ါရ ႏွင့္၀ိညာဏ္ တစ္စပ္။ေ၀ဒနာ ႏွင့္တဏွာ တစ္စပ္။ ကမၼဘ၀ ႏွင့္ဇာတိ တစ္စပ္။