ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, June 7, 2013

ကုသိုလ္ စံုေအာင္ လုပ္ပါေနာင္တ ဆိုသည္မွာ အကုသိုလ္ စိတ္ ဟု ဆရာေတာ္မ်ား ေဟာၾကားသည္ကိုမွတ္သားနာယူဖူးပါသည္။
 အကုသိုလ္ ျပုသူသည္ ေနာင္တ ရမည္မွာမလြဲေပ။

သို ့ေသာ္ ကုသိုလ္ ျပဳ၍ ေနာင္တ ရသူ လည္းရွိ၏။

မည္ကဲ့သို ့ ေနာင္တ ရပါမည္လဲ??????????

အခါတပါးျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို ့ (၉)မ်ိဳးေသာ နတ္တို့သည္ စုရံုးေရာက္ရွိလာ၍
၎တို့ ၏ ကုသိုလ္ေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ေနာင္တ ကို ေလွ်ာက္တင္ၾကေလ၏။

(၁) အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကို ရွိခိုးေနရာေပးေသာ္လည္း ခရီးဦးၾကိဳျခင္းမရွိခဲ့ပါ
     ထို ့ေၾကာင့္ နိမ့္က်ေသာ ဘံုဘ၀ ကို ရၾကပါတယ္ ဘုရား။

(၂)အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာ သံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳေသာ္လည္း ေနရာေပးေသာ္လည္း
      ရွိခိုး ျခင္း မျပဳခဲ့မိပါဘုရား။ ထို ့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိမ့္က်ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

(၃)အရွင္ဘုရားတပည့္ေတာ္တို ့ဟာ သံဃာေတာ္မ်ားကို ခရီးဦးၾကိဳျခင္း ရွိခိုးျခင္းျပဳေသာ္လည္း
     ေနရာထိုင္ခင္း မေပးခဲ့မိပါဘုရား။ ထို ့ေၾကာင့္ နိမ့္က်ေသာ ဘံုဘ၀ ကို ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

(၄)အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကို ခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္းကို
     ရြက္ေဆာင္ခ့ဲေသာ္လည္း စြမ္းနိုင္သေလာက္ မလွ ူခဲ့ပါဘုရား။ထို့ေၾကာင့္ နိမ့္က်ေသာ ဘံုဘ၀ ကိုရျခင္း
     ျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

(၅)အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း။
     စြမ္းနိုင္သေလာက္ လွ ူဒါန္းျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းတရားေတာ္ကိုနာၾကားျခင္းမျပဳခဲ့ပါဘုရား။
    ထို ့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိမ့္က် ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

(၆) အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း။       စြမ္းနိုင္သေလာက္ လွ ူဒါန္းျခင္း ။တရားေတာ္ကိုနာၾကားျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ထိုတရားေတာ္ကို
    ေသခ်ာနားစိုက္၍နာၾကားျခင္းမ်ား မရွိခဲ့ပါဘုရား ။ထို ့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိမ့္က်ျခင္း ျဖစ္ရပါတယ္ဘုရား။

(၇)အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း။       စြမ္းနိုင္သေလာက္လွ ူဒါန္းျခင္း။တရားေတာ္ကိုနာၾကားျခင္း။ေသခ်ာနားစိုက္နာၾကားျခင္း။
     ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း မွတ္သား ေဆာင္ထားျခင္း မရွိခဲ့ပါ ဘုရား။
                    ထို ့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိမ့္က်ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား။

(၈) အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း။       စြမ္းနိုင္သေလာက္လွ ူဒါန္းျခင္း။တရားေတာ္ကိုနာၾကားျခင္း။ထုိတရားေတာ္ကိုေသခ်ာ
     နားစိုက္နာၾကားျခင္း။ မွတ္သားေဆာင္ထားျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္းတရားေတာ္မ်ားကိုစဥ္းစားဆင္ျခင္
     ျခင္း မျပဳခဲ့မိပါဘုရား။ထို့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိမ့္က်ျခင္းပါဘုရား။

(၉) အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္တို ့ဟာသံဃာေတာ္မ်ားကိုခရီးဦးၾကိဳျခင္း။ရွိခိုးျခင္း။ေနရာထိုင္ခင္းေပးျခင္း။       စြမ္းနိုင္သေလာက္လွ ူဒါန္းျခင္း။တရားေတာ္ကိုနာၾကားျခင္း။ထုိတရားေတာ္ကိုေသခ်ာနားစိုက္နာၾကား
     ျခင္း။မွတ္သားေဆာင္ထားျခင္း။စဥ္းစာဆင္ျခင္ျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း အားမထုတ္ခဲ့မိပါဘုရား။
     ထို ့ေၾကာင့္ ဘံုဘ၀ နိ္မ့္က်ေနျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ဘုရား ။

 အစရွိသျဖင့္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား အသီးသီးေလွ်ာက္ထား ၾကေလသည္။
ထိုနတ္သားတု့ိ၏ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကိုအေၾကာင့္ျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က
" ခ်စ္သားတို ့...ကုသိုလ္ျပဳပါက  ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျဖစ္ေအာင္ ကုသိုလ္ျပဳပါ  "  ဟူ၍ မိန္ ့ေတာ္မူေလ၏။

 ++++++

ကုသိုလ္ျပဳသူသည္ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ျပဳသင့္လွပါသည္။ အထက္ေဖၚျပပါ အတိုင္း
၁။ခရီးဦးၾကိဳျခင္း
၂။ရွိခိုးျခင္း။
၃။ေနရာထုိုင္ခင္းေပးျခင္း။
၄။စြမ္းနိုင္သေလာက္လွ ူဒါန္းျခင္း။
၅။တ၇ားေတာ္ကုိနာၾကားျခင္း။
၆။ေဟာၾကားေသာတရားေတာ္ကို ေဆာင္ထားမွတ္သားျခင္း။
၇။ထိုတရားေတာ္ကိုအာရံုပ်ံ  ့လႊင့္မွ ူမရွိပဲ နာၾကားျခင္း ။
၈။ထိုတရားေတာ္တို ့၏ ဆိုလိုသည့္အဓိပၸါယ္ကို အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္း။
၉။တရားေတာ္ မွ ညႊန္ျပသည့္အတိုင္း ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္း.............စသျဖင့္ ျပီးျပည့္စံုေအာင္
ရြက္ေဆာင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါေၾကာင္း မွတ္သားမိသည့္အႏွစ္သာရ ကို ေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။                   *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

က်မ္းကိုး။   ။ဆရာေတာ္ အရွင္ ပညာ၀ရ-ဓမၼဒူတ သိမ္ဇရပ္ ၏ ကုသိုလ္စံုမွ ဘုံေကာင္းရ  တရားေတာ္ကို
                    နာၾကားမွတ္သား၍ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္။

4 comment:

Thwin said...

ကုသိုလ္ ကို စုံေအာင္ ၾကိဳးစားျပီး လုပ္ပါ့မယ္.....။

ရာဇာေထြး said...

ဖတ္ျပီး မွတ္သားသြားပါတယ္ ခင္ဗ်ာ.....

ခင္မင္စြာျဖင္႔
ရာဇာေထြး

Anonymous said...

သတိအထူးထားရမည့္ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အဖိုးတန္သည့္ အသိကိုရခဲ့ပါသျဖင့္ ေက်းဇူးအထူးတင္ပါသည္။
သမီးေတာ္လည္း တရားထူးတရားျမတ္မ်ားကို အျမန္ရရွိပါေစလို ့ဆႏၵျပဳပါတယ္။

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ဟုတ္ကဲ့ပါ