ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, August 29, 2013

ဒုကၡ နိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာဒုကၡနိေရာဓဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယသစၥာ= ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို ့ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူေသာ
အရိယာတို ့သိအပ္ေသာ အမွန္တရား

ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာသို ့ေရာက္ေၾကာင္းအက်င့္ ဟူေသာ အရိယာတို ့သိအပ္ေသာအမွန္တရားသည္
ေသာတာပန္ တည္ျပီးေသာ အထက္မဂ္သံုးပါးကိုအလိုရွိကုန္ေသာ အရိယာတို ့အတြက္ျဖစ္ပါသည္။
ေ၀ဒနာနုပႆနာ သတိပဌါန္  ႏွင့္ စိတၱာနုပႆနာသတိပဌါန္ တို့ကိုအားထုတ္ေသာသူမ်ားသည္
ေအာက္ဆံုးမဂ္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္မွသည္ အထက္မဂ္သံုးပါးတို ့ကိုဆက္လက္ အားထုတ္
နိုင္သည္။သို ့ေသာ္

ကာယာနုပႆနာ သတိပဌါန္နည္းျဖင့္ ႏွာသီးဖ်ားမွ ၀င္ေလသိ ထြက္ေလသိ ၀င္ေလျဖစ္ပ်က္
ထြက္ေလ ျဖစ္ပ်က္  ကို ရွ ူမွတ္၍ ျဖစ္ပ်က္ျမင္မုန္းဆံုးကာ ပထမ မဂ္ ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိ မဂ္
ကို ရေသာသူမ်ားသည္ ဤ နည္းျဖင့္အထက္မဂ္သံုးပါးကို ဆက္လက္ရွဳမွတ္၍ မရနိုင္ေပ။

၀င္ေလ ျဖစ္ပ်က္ ထြက္ေလ ျဖစ္ပ်က္ ျဖင့္ ရွ ူမွတ္ေသာ ကာယာနုပႆနာ သတိပဌါန္သည္
အၾကမ္းစားကိေလသာကိုသာပယ္သတ္နိုင္ျပီး အထက္မဂ္ သံုးပါးတိုင္ေအာင္ အက်ိဳးမျပဳေတာ့ေပ။
အကယ္၍ ကာယာနုပႆနာနည္းျဖင့္ အထက္မဂ္သံုးပါးကိုက်င့္ၾကံအားထုတ္လိုပါက ေရွ ့ပိုင္းတြင္
သမီးေတာ္ တင္ျပခဲ့ဖူးေသာ ဓါတ္(၆)ပါး ကမၼဌါန္း  ျဖင့္ က်င့္ၾကံအားထုတ္နိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
ထိုနည္းတြင္တင္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ေသာတာပန္ အရိယာ
သာျဖစ္ေသးေသာ အထက္မဂ္သံုးပါး ကိုရရန္ အားထုတ္ေနေသာ ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္
ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ကိုေဟာၾကားခဲ့သည့္ တရားျဖစ္သည္။ အနုစိတ္ အားထုတ္ရမည္ျဖစ္သည္။
အနုစားကိေလသာကို အနုစိပ္၍ ရွ ူမွတ္ပြားမ်ားမွသာ အထက္မဂ္သံုးပါးတိုင္ေအာင္ အားထုတ္
နိုင္ပါလိမ့္မည္။

ထို ့ေၾကာင့္ ေအာက္ဆံုးမဂ္ျဖစ္ေသာ ေသာတာပတၱိမဂ္ကို ရထားသူမ်ားသည္အထက္မဂ္သံုးပါး
အတြက္ နညး္လမ္းအမွန္ ကို ေလ့လာရအံုးမည္ ျဖစ္သည္။

ရုပ္အေပါင္း `၌ ရုပ္အေပါင္းကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္၎။
ေ၀ဒနာ တို ့`၌ ေ၀ဒနာကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္၎။
စိတ္ `၌  စိတ္ ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ူျခင္းသည္ ၎။
 သေဘာတရားတို ့`၌ သေဘာတရားတို ့ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ရွ ုျခင္းသည္၎။
ထိုသို့သတိ ကိုမွန္စြာေအာက္ေမ ့ျခင္းသည္ “ သမၼာ သတိ ”  ဟူ၍ ဆိုအပ္၏
သတိ၏ စင္ၾကယ္ျခင္းရွိေသာ မွန္စြာတည္ၾကည္ျခင္းကို “သမၼာ သမာဓိ”  ဟူ၍
ဆိုအပ္၏။

 ဤသို့လွ်င္ အရိယာတို ့ သိအပ္သည့္ သစၥာ တရားကို ရွ ူမွတ္ဆင္ျခင္နိုင္ၾကပါသည္။

က်မး္ကိုး။   ။ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္ စာအုပ္-အခန္း(၉) မဟာသတိပဌာန သုတ္ေတာ္
ျမန္မာျပန္ စာမ်က္ႏွာ ၄၈၇ ဒုကၡနိေရာဓ ဂါမိနီပဋိပဒါ အရိယ သစၥာ)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Tuesday, August 27, 2013

ဗုဒၶ အလိုက် ျမတ္ဒါနအလွ ူဒါန ျပဳၾကရာတြင္ ျမတ္စြာဘုရားအလိုေတာ္က်အတိုင္းေပးလွ ူနိုင္မွသာ
ျမတ္ေသာဒါန ျဖစ္ပါမည္။ျမတ္ေသာဒါန ေပးလွ ူနည္း(၅)နည္းကို ေလ့လာမွတ္သားမိသမွ်
ျပန္လည္မွ်ေ၀လိုက္ပါသည္။

၁။သဒၶါ ဒါန                =                   ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွ ူျခင္း။
၂။သကၠစၥ ဒါန            =                   ရိုရိုေသေသ ေပးလွ ူျခင္း။
၃။ကာလ ဒါန            =                    အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွ ူျခင္း။
၄။အနုဂၢဟိတ ဒါန     =                    ပစၥည္း၀တၳဳ အေပၚတြယ္တာကပ္ျငိမွ ူကင္းစြာ ေပးလွ ူျခင္း။
၅။အတၱာနဥၥ ပရဥၥအႏုပဟဥၥဒါန=   မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွ ူျခင္း။

၁။ယံုယံုၾကည္ၾကည္ေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ သူတစ္ပါးထက္ရုပ္ဆင္းရူပကာ လွပ တင့္တယ္၍
လူပံုအလယ္တြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္အက်ိဳးေက်းဇူး ကိုရေပမည္။

၂။ရိုရိုေသေသေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္သူတစ္ပါး အေပၚ`၌ ၾသဇာေညာင္းျခင္း ထင္ေပၚျခင္း အက်ိဳးေက်းဇူး
ကို ရေပမည္။

၃။အခ်ိန္ကာလ အားေလွ်ာ္စြာေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ မိမိ အလိုရွိသည့္အခ်ိန္တိုင္း ျပည့္စံုရျခင္း အက်ိဳးကို
ရေပမည္။

၄။ပစၥည္း၀တၳဳေပၚတြင္ တြယ္တာကပ္ျငိျခင္းကင္းစြာေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္ ပစၥည္း ဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာ
ျပီး ၎ပစၥည္းဥစၥာတို ့အေပၚ `၌ ႏွေမ်ာ တြန္ ့တိုျခင္း မရွိ ေပးကမ္းလွ ူဒါန္းျခင္း သံုးစြဲျခင္းကိုျပဳနိုင္ေပမည္။
ပစၥည္း ၀တၳဳကို တြယ္တာကပ္ျငိျပီးလွ ူဒါန္းမိပါက ပစၥည္းဥစၥာ ၾကြယ္၀ ခ်မ္းသာေသာ္လည္း မစားရက္
မေသာက္ရက္ မလွ ူရက္ မသံုးစြဲ ရက္ပဲ ႏွေမ်ာတြန္ ့တို ေစးႏွဲသူ ျဖစ္တတ္သည္။

၅။မိမိ သူတစ္ပါး မထိခိုက္ေစပဲ ေပးလွ ူျခင္းေၾကာင့္လွ ူဒါန္းရမွ ူ အစုစု အတြက္ ပီတိ ျဖစ္ရေပမည္။
ဤသို ့မဟုတ္မူပဲ မိမိသူတစ္ပါးထိခိုက္ေစခဲ့ပါမူ(ဥပမာ-မိမိ တတ္နိုင္သည္ထက္ပို၍ လွ ူဒါန္းမွ ူျပဳလုပ္
ျပီး ၎ အတြက္ ေၾကြးျမီမ်ားျဖင့္ ပူပန္ျခင္းမကင္းရေသာ္ အလွ ူဒါန အတြက္ ပီတီျဖစ္ရမည္မဟုတ္သျဖင့္
ျပည့္စံုေသာ အလွ ူတစ္ခု မျဖစ္ေတာ့ေပ။)လွ ူသမွ်အတြက္ ကုသိုလ္ ျပည့္စံုစြာ အက်ိဳးမခံစားနိုင္
ျဖစ္တတ္ပါသည္။

                        ေဖၚျပပါနည္းအတိုင္းျပည့္စံုေသာအလွ ူဒါန ကို စြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကပါေစ

(ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္ ၀ိပႆနာရိပ္သာမွ ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ ၏ "ဗုဒၶ အလိုက် ျမတ္ဒါန"  တရားေတာ္ကို
နာၾကားမွတ္သား၍ ျပန္လည္မွ်ေ၀ပါသည္)

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Sunday, August 25, 2013

ဒိဌိ ျဖစ္ေၾကာင္းတရား(၈)ပါး၁။ခႏၶာ၏ ျဖစ္ေၾကာင္းကို မသိလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၂။အ၀ိဇၨာ၏ အေၾကာင္းကိုမသိလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၃။ ဖႆ (ထိေတြ့ျခင္း ေၾကာင့္)ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၄။အမွတ္မွားလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၅။အၾကံအစည္ မွားလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၆။ႏွလံုး သြင္းမွာလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၇။အေပါင္းအသင္းမွားလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။
၈။သူတစ္ပါး တရားအနာ မွားလွ်င္ ဒိဌိ ျဖစ္မည္။

(၁၇-၈-၂၀၁၃ ေန ့ -ဓမၼရံသီ မိုးကုတ္၀ိပႆနာ ရိပ္သာ- မိုးကုတ္ျမိဳ ့မွ-ဆရာေတာ္ ဦးတိကၡ
 ေဟာၾကားေသာ ဒိဌိျဖစ္ေၾကာင္းတရားေတာ္ ကိုမွတ္သားမိသမွ် ျပန္လည္မွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Thursday, August 22, 2013

ဟာသ(၂)


အဖြား တစ္ဦး သစၥာတရားမ်ား ေဟာၾကားေသာ တရားရိပ္သာသို ့သြား၍စခန္း၀င္ကာ
တရားေတာ္မ်ားနာယူျပီး (၁၀)ရက္ျပည့္ေသာေန ့ စခန္းသိမ္းျပီး အိမ္သို ့ျပန္ေရာက္လာေလ၏။
ထမင္းစားခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ ေျမးျဖစ္သူက အဖြားကို ထမင္းစားရန္ လာေခၚရာ

"အဖြား..ထမင္းစားရေအာင္ " 

ေျမး၏ ေခၚသံ ကိုၾကားေသာအခါ အဖြားျဖစ္သူမွာ အခက္ေတြ ့ေနေတာ့သည္။
ရိပ္သာတြင္ နာၾကားမွတ္သားခဲ့သည္က ငါစြဲကို  မစြဲရန္ ႏွင့္ ငါ ဟူေသာ ဒိဌိ ကို ျဖဳတ္ရန္
ဆရာေတာ္မ်ားက အထူးပင္ သတိေပး ဆံုးမေတာ္မူခဲ့ရာ  ေျမးျဖစ္သူကို ငါ ဟူေသာ
ေ၀ါဟာရ ကိုသံုး၍ စကားျပန္ေျပာရန္ ခက္ခဲေနေလ၏။
အဖြား ၏ တံုျပန္ေျပာသံကိုမၾကားရေသာေၾကာင့္ေျမး က အသံကိုျမွင့္ ၍ ထပ္ေခၚျပန္သည္။

" အဖြားေရ..ထမင္းစားရေအာင္ "

အခါတိုင္းတြင္ အဖြားျဖစ္သူမွာ ေျမးက ေခၚလွ်င္ ေအး...ငါ  စားမယ္  (သို ့တည္းမဟုတ္)
 ငါ မစားေသးဘူး ဟု  ေျဖေနက် ျဖစ္သည္။ ယခုမူ ဒိဌိျဖဳတ္တရားမ်ားကို နာၾကားမွတ္သားခဲ့
ေသာေၾကာင့္  ငါ ဟူေသာ အသံုးအႏွဳန္းကို ေျပာဆိုသံုးစြဲရန္ နုတ္က မထြက္ရဲျဖစ္ေနရွာ၏။
(ဒုကၡပဲ  ဒီကေလးနဲ့ေတာ့ ဘယ္လိုမ်ားေျပာရမွာပါလိမ္ ့. မေျပာေတာ့လဲ အခက္  ေျပာရမွာလဲ ခက္)
အဖြားမွာ သူ ့အေတြးႏွင့္သူ စိတ္က်ဥ္းက်ပ္ေနေလ၏။

 " အဖြား  ..ထမင္းစားရေအာင္လို ့...ေခၚေနတာ မၾကားလို ့လား အဖြားရဲ ့
ဘာမွန္းလဲ မသိဘူး အဖြားကလဲ  တရားစခန္းက ျပန္လာျပီးမွာ အူေၾကာင္ေၾကာင္ နဲ ့  "  

ေျမးျဖစ္သူ က စိတ္မရွည္စြာျဖင့္ အဖြားကို လွမ္းေအာ္ျပန္ေလ၏။
ထိုအခါ အဖြားမွာ ဇြတ္မွိတ္ျပီး ေျမးကို ျပန္ေျဖလိုက္ရရွာသည္။

"က်မ  ..မစားေသးပါဘူး ရွင္  "
+++++++++++++++++++++++++++

ဤသည္မွာ သစၥာ တရား၏ ေလးနက္မွ ူ ကိုမသိမျမင္ နားမလည္ေသးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္တတ္ေသာ
အေၾကာင္းမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။ဒိဌိျဖဳတ္ရမည္ ဆိုျခင္းမွာ ငါ စြဲစြဲျခင္းကင္းရန္ဆိုဆံုးမ ျခင္းသာျဖစ္သည္။
ငါ ဟူေသာအသံုးအႏွဳန္း ကို သံုးခြင့္မျပဳျဳခင္းမဟုတ္ေပ။ ျမတ္စြာဘုရားေသာ္မွ ငါဘုရား  ဟူေသာ
ေ၀ါဟာရ ကိုသံုးစြဲပါသည္။မွတ္၊သိ၊ယူ၊စြဲ  ျခင္းကင္းရန္ သင္ၾကားေပးျခင္းသာ ျဖစ္၏။

(ေဖၚျပပါဟာသေလးမွာ ဆရာဘုန္းဘုရား မွ ၀ိပႆနာ ရွ ူပြားနည္း ကို ေဟာၾကားစဥ္ ဟာသ ေႏွာ၍
မိန္ ့ၾကားခဲ့ျခင္း ကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္ပါသည္။)

           *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

Posted on: Thursday, August 8, 2013

နိဗၺာန္ေဆာ္၏ ပါရမီ

သႏ ၱတိ အမတ္ၾကီးသည္ ပေႆနဒီ ေကာသလ မင္းၾကီး၏ အမိန္ ့ေတာ္ျဖင့္
ပုန္ကန္ေသာင္းက်န္းေသာ ပစၥႏၱရစ္ ရြာကို ႏွိမ္ႏွင္း၍ ေအာင္ျမင္သျဖင့္
ရွင္ ဘုရင္စည္းစိမ္ကို(၇)ရက္ခံစားရ၏။ထို(၇)ရက္ ကာလပတ္လံုး ေသာက္စား
ေပ်ာ္ပါးုျခင္း။ကေခ်သည္တို့၏ကျခင္း သီျခင္း ေဖ်ာ္ေျဖျခင္းတို ့`၌ မင္းစည္းစိမ္ကို
ခံစားေလ၏။(၇)ရက္ေျမာက္ေသာေန ့`၌အလံုးစံုတန္ဆာဆင္ထားေသာ
ဆင္ေက်ာက္ကုန္းထက္ ေနလွ်က္ ေရခ်ိဳးဆိပ္သို့သြားသည္ရွိေသာ္  ဆြမ္းအလ္ို ့ငွါ
ၾကြ၀င္လာေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကို တခါး ၾကား`၌ ျမင္ရလွ်င္ ဆင္ေက်ာက္ကုန္း
ထက္`၌ တည္လွ်က္ ဦးေခါင္းကို လွ ုပ္၍ ရွိခိုးေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ ျပံဳးျခင္းကိုျပဳရာ    အာနႏၵာ မေထရ္က ျပံုးေတာ္မူျခင္းအေၾကာင္းကို
ေမးေလွ်ာက္၏။ျမတ္စြာဘုရားသည္

ခ်စ္သားအာနႏၵာ  သႏၱတိ အမတ္ၾကီးကိုၾကည့္ရွ ူေလာ့။ယေန့ပင္လွ်င္ အလံုးစံုေသာ တန္ဆာျဖင့္
တန္ဆာဆင္လွ်က္ ငါဘုရား၏ အထံေတာ္ သို ့လာလတ္၍ ေလးပုဒ္ေသာဂါထာ၏ အဆံုး`၌
 အရဟတၱဖိုလ္သို့ ေရာက္ျပီးလွ်င္ ထန္းခုႏွစ္ဆင့္ ပမာဏ ျမင့္ေသာ ေကာင္းကင္း`၌ ေနထိုင္လွ်က္
ပရိနိဗၺာန္ျပဳရေပလတၱံ ့ဟု မိန္ ့ေတာ္မူေလ၏။

လူမ်ားအေပါင္းတို ့သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ၏ စကားေတာ္ကို ၾကားလွ်င္ မိစၦာ ဒိဌိ အယူရွိကုန္ေသာ
သူတို ့သည္ မေကာင္းေသာစကားတို့ျဖင့္ ကဲ႕ရဲ႕ ၾကလွ်က္ ဘုရားရွင္အားစြပ္စြဲ ႏွိပ္စက္ရန္ ၾကံစည္
ၾကကုန္၏။ ေကာင္းေသာအယူ၀ါဒ ရွိသူတို ့သည္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တင့္တယ္ ျခင္းကို၎။
သႏၱတိ အမတ္ၾကီး၏ တင့္တယ္ ျခင္း ကို၎  ရွ ူျမင္ၾကရေပေတာ့မည္ဟု ၾကံစည္ၾကကုန္၏။

သႏၱတိ အမတ္သည္ ေရကစားျပီး၍ မင္းစည္စိမ္ျဖင့္ ေသေသာက္ကာ ကေခ်သည္၏
အက ကို ရွူစားေနစဥ္ ကေခ်သည္မသည္ ႏွလံုးခြဲျဖတ္လွ်က္ လဲက်ေသဆံုးေလ၏။
သႏၱတိ အမတ္ၾကီးသည္ကား ကေခ်သည္မ ၏ အျဖစ္ကိုျမင္သည္ႏွင့္ ႏွလံုးမသာမယာျဖစ္ကာ
ၾကီးစြာေသာ စိုးရိမ္ေသာက တို ့ႏွိပ္စက္ေလ၏။အမတ္ၾကီးသည္ ငါ၏ စိုးရိမ္ျခင္းသည္
ျမတ္စြာဘုရားမွ တစ္ပါး အျခားသူတို ့ ျငိမ္းေအးေစနိုင္မည္မဟုတ္ဟု ေတြးေတာဆင္ျခင္လွ်က္
ဗိုလ္ပါ အေပါင္း ျခံရံကာ ျမတ္စြာဘုရားထံပါး ဆည္းကပ္ ရိုေသ ရွိခိုးေတာင္းပန္
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂါထာေတာ္အဆံုး`၌ သႏၱတိ အမတ္ၾကီးသည္ အရဟတၱဖိုလ္ သို ့
ေရာက္၏။မိမိ၏ အာယုသခၤါရ ကို ဆင္ျခင္ေသာ္ အသက္၏နည္းပါျခင္းကို သိရလွ်င္
ျမတ္စြာဘုရားအား ပရိနိဗၺာန္ ျပဳျခင္း ကိုခြင့္ျပဳေပးရန္ ေလွ်ာက္ၾကားေလ၏။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ျပဳခဲ့ဖူးေသာ ကုသို္လ္ ေကာင္းမွ ူတို ့အေၾကာင္းကို
ထန္ ့ခုႏွစ္ဆင့္အျမင့္မွ ေန၍ ေဟာၾကားရန္ မိန္ ့ေတာ္မူသျဖင့္  အမတ္ၾကီးသည္
ေကာင္းလွပါျပီ ဘုရား  ဟု ေလွ်ာက္ထားျပီး ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုး၍ ထန္းတစ္ဆင့္အျမင့္သို့
တက္ျပီး ေျမျပင္သို ့ျပန္ဆင္းကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၏။တဖန္ ထန္းႏွစ္ဆင့္အျမင့္သို ့
တက္၍ ေျမျပင္သို ့ ျပန္ဆင္းကာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုး၏။ထို မွတဖန္ ထန္းသံုးဆင့္အျမင့္သို ့
တက္၍ ေျမျပင္သို ့ ျပန္ဆင္း ကာ ျမတ္စြာဘုရားကိုရွိခိုး၏။ထိုနည္းအတိုင္း ထန္းခုႏွစ္ဆင့္
အျမင့္သို ့ ေရာက္ေသာ္ တပည့္ေတာ္၏ ေကာင္းမွူကံ ကိုနာေတာ္မူၾကပါဘုရား ဟု
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ဤကမၻာမွ ကိုးဆယ့္တစ္ကမၻာ ထက္`၌ ၀ိပႆီ ျမတ္စြာဘုရားထင္ရွား ပြင့္ေတာ္မူေသာအခါ
ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ လူမ်ားအေပါင္း ကို ေကာင္းမွူတို ့ကို ျပဳေစခဲ့ပါသည္ဘုရား၊
ဥပုသ္ ေန ့`၌ ဥပုသ္ ေဆာက္တည္ၾကပါကုန္ေလာ့။ အလွ ူေပးၾကပါကုန္ေလာ့။
ဘုရားရတနာ အစရွိသည္တို ့ႏွင့္တူေသာတစ္ပါးေသာ ရတနာ မည္သည္ မရွိ။
ရတနာ သံုးပါး တို ့အား ပူေဇာ္သကၠာရ မွူကိုျပဳၾကပါကုန္ေလာ့။  ဟု ေၾကြးေၾကာ္ လွည့္လည္
ခဲ့ပါ၏။ထို ့သို ့လွည့္လည္သည္ကိုဗႏၶဳမတီ မင္းၾကီသည္ တပည့္ေတာ္အားေခၚေစ၍
လွည့္လည္သြားလာရာတြင္ သံုးရန္ ျမင္း ကို၎။ရထားကို၎။ ဆင္ကို၎။အျခားေသာ
စည္းစိမ္ကို၎ ခ်ီးျမွင့္ေတာ္မူပါ၏။ထို ကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ စႏၵကူး နံသည္ လွိုင္၏။ခံတြင္းမွ
ၾကာညိုနံသည္ လွိဳင္၏။တပည့္ေတာ္သည္ ဤ ေကာင္းမွ ူကိုျပဳအပ္ပါသည္ ဘုရား   ဟု
ေလွ်ာက္ထားေလ၏။

ဤသို ့လွ်င္ ေရွး က ျပဳခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွူကိုေဟာၾကားျပီးေနာက္ ေကာင္းကင္ထက္`၌
ေနလွ်က္ ေတေဇာ ကသိုဏ္းစ်ာန္ကို၀င္စားျပီးပရိနိဗၺာန္ ျပဳေလ၏။ခႏၶာ ကိုယ္မွ မီးလွ်ံတို ့သည္
အေသြးအာသားတို ့ကို ေတာက္ေလာင္လွ်က္ေရႊျဖင့္ျပီးေသာ ပန္းကဲ့သို့ေသာ ဓါတ္ေတာ္တို ့သည္
ေျမျပင္သို ့က်လာကုန္၏။


ဤသည္မွာ နိဗၺာန္ ေဆာ္ ကုသိုလ္ ကိုျပဳခဲ့သူ၏ ေကာင္းမွူ ကံ အေၾကာင္း ျဖစ္ပါသည္။
ယေန ့ေခတ္ အခါတြင္နိဗၺာန္ေဆာ္ ကုသိုလ္ေကာင္းမွ ူ ျပဳလုပ္သူမ်ားစြာရွိေန၏။
ဘာသာ သာသနာ ကိုထြန္းကားျပန္ ့ပြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသူမ်ား လွ ူဒါန္းေနၾက
သူမ်ား။ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားပါ ဘာသာ သာသနာ ကိုေလ့လာ
ခြင့္ ဖတ္ရွူခြင့္ရေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဘာသာေရးစာေပမ်ားကို share လုပ္ျခင္းမ်ားသည္
နိဗၺာန္ ေဆာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမ်ား`၌
ဘာသာေရး စာေပမ်ား share လုပ္ျခင္း ျပန္ ့ပြားေအာင္ ျဖန္ ့ေ၀ျခင္း လွဴဒါန္းျခင္းတို ့ကိုျပဳလုပ္
ေနသူတို ့သည္ သႏၱတိ အမတ္ၾကီးျပဳခဲ့ေသာ ေကာင္းမွ ူကုသိုလ္ ႏွင့္ အခ်ိဳးညီပါေသာေၾကာင့္
အဆံုးစြန္ေသာဘ၀ `၌ နိဗၺာန္ ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳရမည္မွာ ဧကန္မလြဲျဖစ္ပါေတာ့သည္။

          

              *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****က်မ္းကိုး။   ။အရွင္ဓမၼႆာမီဘိ၀ံသ စီရင္ခဲ့ေသာ ပံုေတာ္စံု ဓမၼပဒ၀တၳဳေတာ္ၾကီး ဒုတိယတြဲ
                စာမ်က္ႏွာ-၃၄ သႏၱတိ အမတ္ၾကီး ၀တၳဳ ။

Posted on: Thursday, August 1, 2013

အရိယာ ပုဂိၢိဳလ္ ဘယ္လိုရွာမလဲ


ေသာတာပန္ အရိယာ သည္ ကာမဂုဏ္`၌ တပ္မက္ေသာ ကာမရာဂ ကိုမပယ္နိုင္ေသး။
ထို ့ေၾကာင ့္ေလာကီကာမ ခ်မ္းသာထက္ အဆ ေပါင္းမ်ားစြာသာလြန္ေသာ ေလာကုတၱရာ
ဓမၼ ဖလ သမာပတ္ခ်မ္းသာကို ၀င္စား၍ ေနနိုင္ပါလ်က္ အျမဲ မ၀င္စားပဲ ကာမ ဂုဏ္ခ်မ္းသာကို
ခံစားၾကေသးသည္။

ဤသည္မွာ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး မိန္ဆို ့ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မိမိ ေလ့လာခဲ့ဖူးသမွ်တြင္လည္း ဤကဲ့သို ့ ဆရာေတာ္မ်ား ဆိုမိန္ ့သည္ကို ေလ့လာမွတ္သားခဲ့ရသည္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါက ကႆပ ရဟႏၱာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ အား
အလုပ္အေကၽြးျပဳေနသူ ကပၸိယ သည္ ** ခုေခတ္မွာ  ရဟႏၱာ မစဲတမ္းရွိတယ္လို ့သာ
ေျပာတယ္ ဘယ္လိုပုဂၢိဳလ္က ရဟႏၱာ မွန္း ကိုမသိပါဘူး ဘုရား** ဟု အရွင္ ျမတ္ကို ေလွ်ာက္တင္ရာ..
ရဟႏၱာ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က**ကပၸိယၾကီး ရဟႏၱာ ကိုယ္ေတာ္ကို အနား ကပ္ျပီးအလုပ္အေကၽြးျပဳေနတာ
ေတာင္ ရဟႏၱာ မွန္း သိဖို ့ခက္ခဲတယ္**ဟူ၍ မိန္ ့ေတာ္မူဖူး၏။

ဤ သည္ တိ ု ့ကိုေထာက္ရွ ူျခင္းအားျဖင့္ ရဟႏၱာ ကိုပင္ မသိနိုင္ေသာပုထုဇဥ္မ်ားသည္
ကာမဂုဏ္အာရံုခံစားေနေသာ ေသာတာပန္ အရိယာကို မည္သို ့မွ မသိိနိုင္ၾကေပ။

ယခုကဲ့သို ့သာသနာတြင္းကာလ သာသနာေတာ္ ေနလိုလလိုထြန္းေတာက္ေနခ်ိန္တြင္
ေသာတာပန္ သကဒါဂါမ္ တို ့ ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး ကာမဂုဏ္ အာရံုကိုခံစားေနအံုးမည္
 ျဖစ္ေလေသာေၾကာင့္ မည္သို ့မွ ခြဲျခားသိျမင္နိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။

သို့ေသာ္ အရွင္ကႆပ မေထရ္ ကဲ့သို ့ပင္ အရိပ္အျမြက္ေသာ္မွ် ေျပာျပပါလိမ့္မည္။
အသိပညာ ဗဟုသုတ တို ့ေခါင္းပါးေသာ သူတို ့သည္ အရိပ္ အျမြက္ မဆိုထားႏွင့္
အေကာင္လိုက္ ကိုယ္ထင္ျပသည္ပင္ ဘာေကာင္မွန္း သိၾကမည္ မဟုတ္။

အရိယာ တို ့မည္သည္မွာ အရိပ္အျမြက္ေသာ္မွ် ေျပာၾကပါလိမ့္မည္။

သို ့ပါေသာေၾကာင့္ မိမိ အနီး ပတ္၀န္းက်င္ မွ အရိပ္အျမြက္ေသာ္မွ်ေျပာလာသူကို ေလ့လာမွတ္သား၍
ဆည္းကပ္ပါမူ အက်ိဳးထူးတို ့ေပးေပလိမ့္မည္။

ေစာ္ကား ေမာ္ကားေျပာဆိုမိပါမူ သာမာန္ထက္ အက်ိဳးမ်ားစြာယုတ္ေပလိမ့္မည္။

သတိထားဆင္ျခင္နိုင္ၾကေစျခင္းအက်ိဳးငွါ တင္ျပလိုက္ရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။


                        *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****