ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, November 18, 2013

အထူးအစီအစဥ္(၆) ေလးပါးေသာတရား မွ ခုႏွစ္ပါးေသာတရား

တစ္ပါးေသာ အာနာပါန ကမၼဌါန္းကိုပြားမ်ားျခင္းေၾကာင္ ့ေလးပါးေသာ သတိပဌါန္တရားတို့ႏွင့္ျပည့္စံု၏။

ေလးပါးေသာတရားကိုပြားမ်ားျခင္းသည္ ခုႏွစ္ပါးေသာ တရားႏွင့္ျပည့္စံု၏။

ခုႏွစ္ပါးေသာတရားဟူသည္ ေဗာဇၥ်င္(၇)ပါး ျဖစ္သည္။ ေဗာဇၥ်င္ ဆိုသည္မွာ သစၥာသိေသာအေၾကာင္းတရား
ကို ေဗာဇၥ်င္ဟုေခၚသည္။

 အာနာပါန ကမၼဌါန္းကိုရူမွတ္ပြားမ်ားရာတြင္ သတိႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ရ၏။ရုပ္ေသာ္၎။ နာမ္ေသာ္၎း
ေပၚလာသည့္ ဓမၼ ကိုသတိ ျဖင့္  သိေနျခင္းသည္ သတိသေမၺာဇ်ၥင္ျဖစ္၏။
သတိျဖင့္ ဆင္ျခင္သိမွတ္ေနျခင္းသည္ သတိ သေမၺာဇ်ၥင္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေနျခင္း ျဖစ္၏။

သတိျဖင့္ သိမွတ္ေနျခင္းတြင္ရုပ္ပဲ  နာမ္ပဲ  အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေနျခင္းပဲ ဟု ခြဲျခားဆင္ျခင္နိုင္ျခင္း
သည္ ပညာ၏ သေဘာျဖစ္သည္။ထိုသို ့ ပညာ ျဖင္ ့ဆင္ျခင္နိုင္ျခင္းသည္ ဓမၼ၀ိစယသေမၺာဇၥ်င္ ႏွင့္ျပည့္စံု
ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ေပၚလာသမွ် ရုပ္နာမ္ဓမၼ တို့ကိုသတိျဖင့္ တရစပ္ ရွူမွတ္ေစာင့္ၾကည့္အားထုတ္ ျခင္းသည္
 ၀ီရိယ သေမၺာဇ်ၥင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၾကိဳးစားအားထုတ္လို ့ အျဖစ္ကိုအျဖစ္မွန္းသိေနျခင္း အပ်က္ကို အပ်က္မွန္းသိေနျခင္း အေၾကာင္းအက်ိဳးကို
ဥာဏ္ျဖင့္ ရွင္းလင္းစြာသိျခင္း တို ့ျဖင့္ ဥာဏ္ရည္တိုးတက္လာျခင္းတြင္ သူေတာ္ေကာင္းတို ့သ႑ာန္ `၌
ပီတိ ျဖစ္ရပါသည္။ ခႏၶာရဲ႕ သေဘာဟာ ဒီလိုပါလားဟု အသိဥာဏ္တိုးတက္ သိရွိရျခင္းေၾကာင့္။ ဓမၼကို
ယံုၾကည္ျမတ္နိုးျခင္းေၾကာင့္  ပီတိ စိတ္သည္ ျဖစ္ေပၚ၏။ထို ့ေၾကာင့္ ပီတိသေမၺာဇၥ်င္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေနျခင္း
ျဖစ္သည္။

အျဖစ္ အပ်က္ အေၾကာင္းအက်ိဳးတို ့ကို သိမွတ္ ဆင္ျခင္ေနသူသည္ ကိေလသာ၀င္လာျခင္းမရွိသည့္အတြက္
ကိုယ္ေရာစိတ္ပါ ေအးခ်မ္းေနသည္။ယင္းကဲ့သို့  ေအးခ်မ္းျငိမ္သက္ျခင္းသည္ ပႆဒၶိ သေမၺာဇၥ်င္ ႏွင့္ ျပည့္စံုျခင္း
ျဖစ္သည္။

ခႏၶာ၏ သေဘာကိုရွ ူမွတ္ဆင္ျခင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကိေလသာျငိမ္းေအးျပီးစိတ္ေအးခ်မ္းသာရွိေနသူသည္
တည္ၾကည္ျခင္းရွိ၏။ ထို ့သို ့တည္ၾကည္ျခင္းသည္ သမာဓိ သေမၺာဇၥ်င္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေနျခင္းျဖစ္သည္။

သတိ။ပညာ။၀ိရီယ တို ့ျဖင့္ ရွ ူမွတ္ေနသူသည္ ပီတိ ပႆဒၵိ     စသည္ျဖင့္ စိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနေသာ္လည္း
ခ်မ္းသာျခင္းသုခကို ခံစားလိုသည့္ စိတ္မ်ိဳး မရွိပဲ ရုပ္၏သေဘာ နာမ္၏ သေဘာျဖစ္မွ ူပ်က္မွ ူတြင္သာ
အာရံုစူးစိုက္ ရွ ူမွတ္ေနျခင္းေၾကာင့္  လ်စ္လွ ူရွ ူလ်က္ ေနသည္ ျဖစ္၏။ ထိုသို ့လ်စ္လ်ဴ  ရွ ူေနျခင္းသည္
ဥေပကၡာသေမၺာဇၥ်င္ ႏွင့္ျပည့္စံုေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

တစ္ပါးေသာ အာနာပါန ကမၼဌာန္း စီးျဖန္းျခင္းသည္ ေလးပါးေသာ သတိပဌာန္ တရားကိုပြားမ်ားျခင္းျဖစ္ျပီး
ထိုေလးပါးေသာ သတိပဌာန္ တရားကို ပြားမ်ားျခင္းသည္ ခုႏွစ္ပါးေသာ ေဗာဇၥ်င္ တရားတို ့ကို စီးျဖန္းရာ
ေရာက္ေသာေၾကာင့္ သစၥာ(အမွန္တရား=ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာ)ကို သိေစအပ္ပါသည္။ဥာဏ္အလင္းကို ပြင့္လင္း ေစခဲ့ပါသည္။ထိုဥာဏ္ အလင္းသည္

ဟုတ္တိုင္းမွန္ရာကိုသိျခင္းတည္း ဟူေသာခႏၶာတို့၏ ျဖစ္မွ ူပ်က္မွ ူ မျမဲျခင္း ဒုကၡသစၥာကိုသိျခင္းသည္၎။
ဒုကၡသစၥာ ကိုျဖစ္ေစေသာ သမုဒယသစၥာ ကိုသိျခင္းသည္၎။သမုဒယသစၥာကို ပယ္သတ္ဖယ္ရွားသည့္
မဂၢသစၥာကိုသိျခင္းသည္၎။သမုဒယ တို့၏ ျငိမ္းရာခ်ဳပ္ရာ နိေရာဓ သစၥာ ကိုသိျခင္းသည္၎
သိသင့္သည့္တရားကို သိျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ၀ိဇၨာမည္၏။၀ိဇၨာဥာဏ္အလင္းေပါက္သျဖင္ ့ ၀ိမုတၱိေခၚ
လြတ္ေျမာက္မွ ူ နိဗၺာန္ စခန္းသို့ ေပါက္ေရာက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ဤသို့ျဖင့္ ႏွစ္ပါးေသာ တရားတို့ႏွင့္
ျပည့္စံုေလသည္။

သိသင့္ေသာတရားတို့ကို သိ၍ သတိပဌာန္ေလးပါးျဖင့္အားထုတ္က်င့္ၾကံနိုင္ၾကျပီး ေဗာဇၥ်င္ ခုႏွစ္ပါးႏွင့္
ျပည့္စံုၾကကာ ႏွစ္ပါးေသာ တရားတို ့ျဖင့္ နိဗၺာန္ စခန္း တက္လွမ္းနိုင္ၾကပါသည္။

သိသင့္ေသာတရားကိုသိျခင္းသည္ ၀ိဇၨာ
သိျပီးမွ က်င့္ျခင္းသည္ စရဏ
 ျပည့္စံုျခင္းသည္  သမၸႏၷ
၀ိဇၨာ စရဏ သမၸေႏၷာ ဟူေသာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကို
ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္ အျမင့္ျမတ္ဆံုးပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ပူေဇာ္နိုင္ၾကပါေစ

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

1 comment:

pyaemoe kywal said...

ဖတ္႐ႈမွတ္သားခဲ႔ပါတယ္ဗ်ာ