ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, November 21, 2013

အထူး အစီအစဥ္(၉) ၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္း

၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းသည္ ပုထုဇဥ္နယ္မွ အရိယာ နယ္သို ့တက္လွမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

တက္လွမ္းရျခင္းအေၾကာင္းရင္းမွာ ပုထုဇဥ္တို့၏ ေသျခင္းသည္ ဂတိ မျမဲျခင္း။
အရိယာတို့၏ ေသျခင္းသည္ ဂတိျမဲျခင္း။ ပုထုဇဥ္တို့၏ သံသရာသည္ အဆံုးမရွိျခင္း။
အရိယာ တို့ ့၏ သံသရာသည္ နိဗၺာန္`၌ အဆံုးရွိျခင္း ။ စသည့္ ႏွိဳင္းယွဥ္၍ မရေလာက္ေအာင္
ေက်းဇူးၾကီးမားျခင္းေၾကာင့္ အရိယာနယ္သို ့တက္လွမ္းနုိင္ရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။၀ိပႆနာ အားထုတ္ျခင္းေၾကာင္ ့ ပထမ ဆံုး ေသာတာပန္ အရိယာ ျဖစ္မည္။ ေသာတာပန္ အရိယာသည္
ဒိ႒ိ ႏွင့္ ၀ိစိကိစၦာ ကိုပယ္သတ္၏။ထို ့ေၾကာင္ ့ ၀ိပႆနာ ရွ ူမွတ္မည့္သူသည္ ဒိ႒ိသံုးမ်ိဳးႏွင့္ ၀ိစိကိစၦာ ကို စာသိျဖင့္သိထားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဖၚျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ၎ ဒိ႒ိ သံုးမ်ိဳးႏွင့္၀ိစိကိစၦာ ကုိအျပီးတိုင္
ပယ္သတ္ေသာေၾကာင့္ ငါေကာင္သူေကာင္ထင္ျခင္း။ ခိုင္သည္ျမဲသည္ဟု ထင္ျမင္ျခင္း။ ေသလွ်င္ျပတ္သည္
ဟူေသာ အယူအဆမ်ား ဟုတ္လိမ့္နိုးနိုး သံသယ စိတ္ႏွစ္ခြ ျဖစ္ျခင္းမ်ား လာစရာ မရွိေတာ့ေပ။
ဥာဏ္ျဖင့္ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္ျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုထုဇဥ္တို့၏ သိျခင္းႏွင့္ လားလားမွ် မစပ္ဆိုင္ေတာ့။

ဒိ႒ိ သံုးမ်ိဳးႏွင့္၀ိစိကိစၦာ ကို ပယ္သတ္ရန္ ရုပ္နာမ္ကိုသိရမည္။အာယတန(၆)ပါးကိုသိရမည္။
ပညတ္ႏွင့္ ပရမတ္ ကြဲရမည္။အေၾကာင္းအက်ိဳး ကိုသိရမည္။အျဖစ္ႏွင့္အပ်က္ ကို ျမင္ရမည္။
သတိ ႏွင့္၀ီရိယ ယွဥ္ျပီး တရစပ္ အားထုတ္ရမည္။သို ့ဆိုလွ်င္ ေသာတာပန္တည္ကို တည္မည္ ျဖစ္သည္။
ဓါတ္ေတာ္က်သြားေသာ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးက ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့မိန္ ့ေတာ္မူသြားခဲ့သည္။
မနက္ ျဖစ္ပ်က္ျမင္လွ်င္ ညကို ေသာတာပန္တည္မည္။ ည ကို ျဖစ္ပ်က္ျမင္လွ်င္ မနက္ ေသာတာပန္
တည္မည္။ ရဟႏၱာ ပုဂိၢဳ လ္ ေျပာေသာစကား မွားဖြယ္ရာမရွိပါ။မိမိ ကသာ တိတိက်က် လိုက္နာေဆာင္ရြက္
ရန္ က်င့္ၾကံအားထုတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ရုပ္နာမ္ကိုသိရန္ အတြက္ ခႏၶာ ငါးပါး  အေၾကာင္းကိုတင္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ အာယတန (၆)ပါးကိုသိရန္
အတြက္ ပဋိစၥသမုပၸဒ္ တြင္ မွတ္သားရန္ႏွင့္ အေၾကာင္းအက်ိဳးကို ပါ ေလ့လာရန္လိုအပ္ေၾကာင္းတင္ျပခဲ့
ျပီးျဖစ္ပါသည္။

အာနာပါန ကမၼ႒ာန္းကိုပြားမ်ားအားထုတ္ရာ`၌ ႏွာသီးဖ်ားသည္ ရုပ္(ပညတ္) ေလသည္ ရုပ္( ပညတ္ )
တိုး၀င္သည့္သေဘာေလးသည္ ရုပ္သေဘာ(ပရမတ္)။ႏွာသီးဖ်ား ရုပ္ကိုရွ ူမွတ္ျခင္းသည္ သမထ။
တိုး၀င္သည့္ ေလ ကိုေလ ဟု ရွူမွတ္ျခင္းသည္ သမထ။တိုး၀င္သည္သေဘာေလးကို ျဖစ္မွန္းသိျခင္းသည္
သမထ။ ထိုသေဘာေလးရွိေနရာမွ ပ်က္သြားသည္ကိုသိျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ  ။

ရွိရာမွ မရွိရာကိုသိျခင္းသည္ ၀ိပႆနာ  ။

ထို့ေၾကာင့္ ၀ိပႆနာ  ဥာဏ္အျမင္ကိုရပါက နိဗၺာန္ စခန္း အလြန္နီးျပီျဖစ္သည္။

၀ိပႆနာ  ဥာဏ္အျမင္သည္ရုပ္ႏွစ္ခု၏ တြန္းတိုက္မွ ူေၾကာင့္ တိုး၀င္သည့္ သေဘာေလးျဖစ္သည္ကိုသိသည္။
ရုပ္ နွစ္ခု တြန္းတိုက္ျခင္းသည္ အေၾကာင္း။တိုး၀င္သည္ ့သေဘာေလးသည္ အက်ိဳး။ အေၾကာင္းေၾကာင့္
အက်ိဳးျဖစ္သည္။

ႏွာသီးဖ်ားသည္(ရုပ္) အထည္ခႏၶာျဖစ္သည္။တိုး၀င္သည့္ေလသည္(ရုပ္) သေဘာခႏၶာျဖစ္သည္။
အထည္ခႏၶာသည္ပညတ္။ သေဘာခႏၶာသည္ ပရမတ္။

အာယတန(၆)ပါးသည္ အရွ ူခံ ခႏၶာမ်ားျဖစ္သည္။ ျမင္စိတ္။စားစိတ္။နံစိတ္။ယားနာေကာင္းစိတ္။
ေတြ့ထိစိတ္။ၾကံေတြးစိတ္တို့ျဖစ္သည္။ထိုအာယတန(၆)ပါးတြင္ဒြါရ(၆)ပါးျဖစ္ေသာ မ်က္စိအၾကည္။
နားအၾကည္။ႏွာေခါင္း အၾကည္။လွ်ာ အၾကည္။ကိုယ္အၾကည္။မေႏွာဘ၀င္အၾကည္။တို့သည္
အခံဓါတ္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုအခံ ဓါတ္ ဒြါရ(၆)ပါးကို  အဆင္း ။အသံ။အနံ။အရသာ။ေတြ ့ထိစရာ။ၾကံေတြးစရာ
စေသာ အတိုက္ဓါတ္မ်ားက ဆိုင္ရာရာ အခံဓါတ္မ်ားႏွင့္တိုက္မိေသာအခါ  အပြင့္ဓါတ္ျဖစ္လာသည္။
မ်က္စိအၾကည္ျဖင့္ အဆင္းကိုေတြ ့ေသာအခါ ျမင္စိတ္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းတူ ၾကားစိတ္ နံစိတ္ စားစိတ္
ေတြ့ထိစိတ္  ၾကံေတြးစိတ္ စသျဖင့္ ျဖစ္ဓမၼ တို ့ေပၚလာ၏။

၎ျဖစ္ဓမၼတို့သည္ သေဗၺသခၤါရာ အနိစၥာတိ။ ဟုဆိုထားရာ မျမဲျခင္းသေဘာအတိုင္း ပ်က္စီးသည္သာလွ်င္
ရွိၾကကုန္၏။သေဗၺသခၤါရာ = အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားဆိုသည္မွာ ဥပမာ ျမင္စိတ္ျဖစ္ျခင္းသည္ သခၤါရ။
သခၤါရ ဆိုသည္မွာ=ျပဳျပင္စီရင္သည္ဟုအဓိပၸါယ္ရသည္။ျမင္စိတ္သည္ ျပဳျပင္စီရင္သည္ဟု အဘယ္ေၾကာင့္
ဆိုရပါသနည္း။မ်က္စိ မျမင္ေသာသူသည္ ျမင္စိတ္ မျဖစ္ေပၚနိုင္ေပ။မ်က္စိအၾကည္ပ်က္ယြင္းေနေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အာရံုျဖင္ ့ျမင္ၾကည့္ျခင္းသည္ ၾကံေတြးစိတ္သာျဖစ္သည္။ ထို ့ေၾကာင့္ မ်က္စိ အၾကည္ရွိသူ
သည္ အဆင္းကိုျမင္၏။ မ်က္စိအၾကည္ေၾကာင့္ အဆင္းကို ျမင္ျခင္းအက်ိဳးတရားျမင္စိတ္ျဖစ္ေပၚျခင္းျဖစ္
သည္။ျမင္စိတ္သည္ ျမင္သည့္ခဏ`၌ ဥာဏ္ျဖင့္ ျမင္စိတ္ပါလား ဟုသိရမည္ ျဖစ္ျပီး သိစိတ္(ဥာဏ္စိတ္)
ျဖစ္သည္ႏွင့္ျမင္စိတ္ပ်က္ျခင္းကိုသိရမည္။ သိစိတ္ျဖစ္ျပီး ျမင္စိတ္ပ်က္သည္ကိုလည္းသိရမည္။
အလြန္နက္နဲပါသည္။ဤ သို ့ျမင္သိရန္ သမာဓိအားလိုအပ္ပါသည္။ပညာျဖင့္ ရွူမွတ္တတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
သစၥာတရားကို နားေထာင္နိုင္သည့္ဥာဏ္နားသည္ ကံေကာင္းသူတိုင္းမရနိုင္ပါ ။ဘုန္းကံရွိသူမွသာ
 ရနိုင္ပါလိမ့္မည္။ဘုန္းကံရွိသူျဖစ္ေအာင္ တရားေတာ္ကိုေလးစားယံုၾကည္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ကံေကာင္းသူသည္စည္းစိမ္ဥစၥာရတနာတို့ျဖင့္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကိုျပည့္စံုစြာခံစားနိုင္ပါသည္။
 ဥာဏ္ေကာင္းသူသည္ကာမဂုဏ္တို့၏ဆင္းရဲျခင္းကို ေကာင္းစြာသိျမင္၍ ျပဳျပင္စီရင္၍ရေသာကံေကာင္းျခင္း
မ်ားကိုမမက္ေမာေတာ့ေခ်။သံသရာမွ လြတ္ေျမာက္လိုေသာစိတ္သာလွ်င္ျဖစ္လာေတာ့သည္။ထိုစိတ္သည္
ဘုန္းကံပါရမီ အားၾကီးလာသူတို့၏စိတ္ျဖစ္သည္။ဘုန္းကံပါရမီ အားၾကီးသူတို့သည္ ျပဳျပင္ စီရင္ျခင္းခံရသည့္
 ျမင္စိတ္ ၾကားစိတ္ စသည္တို့၏ မျမဲျခင္းသေဘာသာလွ်င္ရွိၾကသည္ကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္ရပါမည္။

သေဗၺ သခၤါရာ အနိစၥာတိ။ယဒါ ပညာယ ပႆတိ  ။
အထ နိဗၺိႏၵတိ ဒုေကၡ။ဧသ မေဂၢါ ၀ိသုဒၶိယာ။

ပါဠိေတာ္  အနက္

ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရ အားလံုးတို့သည္ အျမဲမရွိကုန္ဟု  ၀ိပႆနာ   ပညာျဖင့္ ရွ ူျမင္နိုင္၏။ထိုအခါ ရုပ္နာမ္ ဓမၼ
သခၤ ါရတို ့`၌ ျငီးေငြ ့၏။ ဤျငီးေငြ ့ျခင္းသည္ ကိေလသာ စင္ၾကယ္ရာ နိဗၺာန္ ၏ အေၾကာင္းျဖစ္၏။

တရားခ်စ္ခင္ သူေတာ္စင္တို့သည္ အနိစၥ လကၡဏာ ဥာဏ္ျဖင့္ ရုပ္နာမ္ဓမၼ သခၤါရ တရားတို့ကို ျငီးေငြ ့သည္
အထိ ရွဳျမင္နိုင္ၾကသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာစင္ၾကယ္ရာ ျမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳနိုင္ၾကသည္ ျဖစ္ၾကပါေစ

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: