ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, December 11, 2014

သိထားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ ပဋိသေႏၶေနရျခင္း၊အိုရျခင္း၊နာရျခင္း၊ ေသရျခင္း၊ မခ်စ္မႏွစ္သက္အပ္ေသာ
သတၱ၀ါ သခၤ ါရတို ့ႏွင့္အတူတကြ ေပါင္းယွဥ္ရျခင္း၊ခ်စ္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ
သတၱ၀ါသခၤ ါရတို ့ႏွင့္ ေကြကြင္းခြဲခြါရျခင္း၊ မိမိလိုအင္ဆႏၵမျပည့္၀ျခင္း၊
စိုးရိပ္ပူေဆြးရျခင္း၊ငိုေၾကြးရျခင္း၊စိတ္ႏွလံုး မသာယာျခင္း စသည့္ ကိုယ္စိတ္
ႏွစ္ျဖာ ျငိဳျငင္ပင္ပန္းျခင္းတို ့သည္သာမာန္ဆင္းရဲျခင္း အနက္သေဘာ
ရွိေသာ ဒုကၡဒုကၡ တြင္ အက်ံဴး၀င္ေလသည္။


ေပ်ာ္ရႊင္ေသာစိတ္ႏွလံုး၊ခ်မ္းသာေသာ ဘ၀ အေျခတို ့သည္ အစဥ္ထာ၀ရ
တည္ျမဲခိုင္ခံၾ့ကသည္မဟုတ္ေပ။ အေႏွးႏွင့္အျမန္ တမ်ိဳးတဖံု ေျပာင္းလဲ
တတ္သည္သာျဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို ့ေျပာင္းလဲေသာအခါ နာက်င္ျခင္း ၊
ဆင္းရဲျခင္း၊ စိတ္မခ်မ္းေျမ ့ျခင္းတို ့ ျဖစ္ေပၚရ၏။ ဤသို ့ ေဖါက္ျပန္ေျပာင္းလဲ
ျခင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ၀ိပရိဏာမဒုကၡ ဟုေခၚသည္။

သခၤ ါရ ဒုကၡကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ သတၱ၀ါ ပုဂၢိဳလ္ ငါ ဟူေသာ
သေဘာတရားမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။
သတၱ၀ါ ပုဂၢိဳလ္ ငါဆိုသည္မွာ အစဥ္အျမဲ ေျပာင္းလဲ ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ
ရုပ္နာမ္တို ့၏ အစုအေ၀း ခႏၶာငါးပါးပင္ျဖစ္သည္။ ငါးပါးေသာ တပ္မက္မႈ
အစုအေ၀း(ပဥၥဳပါဒါနကၡႏၶာ)သည္ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္သည္။ထို ့ေၾကာင့္
သတၱ၀ါသည္ ခႏၶာငါးပါး။   ခႏၶာငါးပါးသည္ ဒုကၡဆင္းရဲျဖစ္သည္။

သတၱ၀ါ  လူ  ငါ ဟူေသာ ခႏၶာငါးပါးသည္ မတည္ျမဲ၊ အစဥ္ေဖာက္ျပန္
ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိ၏။ မတည္ျမဲသမွ်သည္ ဒုကၡ ဆင္းရဲပင္ျဖစ္သည္။

ဤဒုကၡဆင္းရဲကို ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ရန္ နားလည္ရန္ အလြန္
အေရးၾကီးပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဗုဒၶေဟာၾကားေတာ္မူသည့္
အတို္င္း ဒုကၡဆင္းရဲျခင္းကိုျမင္ေသာသူသည္ ဆင္းရဲျဖစ္ေပၚေၾကာင္းကိုလည္း
ျမင္၏။ ဆင္းရဲခ်ဴပ္ရာ(နိဗၺာန္)ကိုလည္းျမင္၏။ ဆင္းရဲခ်ဳပ္ရာ(နိဗၺာန္)သို ့
သြားရာလမ္းေၾကာင္း ေရာက္ေၾကာင္း အက်င့္ကိုလည္း ျမင္၏။
ထိုသို ့ျမင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကို ေကာင္းစြာ သေဘာေပါက္
နားလည္ရန္ အလြန္ အေရးၾကီးသည္။

။  ။(ဗုဒၶဘာသာေကာင္းတစ္ေယာက္  စာမ်က္ႏွာ-၄၀၅ (ဒုကၡသစၥာ)  )။  ။

ထိုဒုကၡသည္ သခၤ ါရဒုကၡမည္၏။သခၤ ါရ ဒုကၡကိုရႈမွတ္ဆင္ျခင္နိုင္မွသာ
နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပုနိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဒုကၡဒုကၡ  ႏွင့္ ၀ိပရိဏာမဒုကၡသည္ သံေ၀ဂ ဥာဏ္ကိုသာျဖစ္ေစ၏။
သခၤ ါရ ဒုကၡ ကို ဥာဏ္ ပညာျဖင့္ ျမင္ေအာင္ၾကည့္နိုင္ၾကပါေစ။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: