ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, March 17, 2015

အျမတ္စား အညံ့စား အက်င့္ ႏွစ္ပါး


မဂ္သို ့ေရာက္ေၾကာင္း ထိုအက်င့္ေကာင္းကိုလည္း  အျမတ္စား
အညံ့စား  ႏွစ္မ်ိဳးအားျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ျပီ။


ရဟန္းတရားကို ပြားမ်ားၾကိဳးကုတ္ စ၍ အားထုတ္သည္မွ
နီ၀ရဏ ငါးပါးတို ့ကို ခြါနိုင္သည္ ့တိုင္ေအာင္ ဤ အတြင္းသည္
ပဋိပဒါ၏ေခတ္ ပဋိပဒါ၏ နယ္ပယ္မည္၏။

ဤ အတြင္း အလြယ္တကူ မပင္မပန္း နီ၀ရဏ ငါးပါးတို ့ကို ခြါစြန္ ့နိုင္လွ်င္
“သုခါ ပဋိပဒါ”   ဟူ၍ ေခၚ၏။
ျငိဳျငင္ ပင္ပန္းဆင္းရဲစြာက်င့္မွ နီ၀ရဏတို ့ကို စြန္ ့ခြါနိုင္လွ်င္
“ဒုကၡာ ပဋိပဒါ”   ဟူ၍ ေခၚ၏။
နီ၀ရဏ ငါးပါးတို ့ကိုခြါစြန္ ့ျပီးသည္မွ စ၍
မဂ္ဥာဏ္သို ့ေရာက္သည့္တိုင္ေအာင္ ဤ အတြင္းသည္
အဘိညာေခတ္  (အဘိညာ=၀ိပႆနာ ဥာဏ္ပညာ)
၏ နယ္ပယ္မည္၏။
နိ၀ရဏ ငါးပါးတို ့ကို ခြါျပီးေနာက္ မဂ္ဥာဏ္သို ့
အလွ်င္အျမန္ေရာက္ေသာ ၀ိပႆနာ ဥာဏ္တို ့ကို
ခိပၸါဘိည ဟူ၍ ေခၚ၏။
မဂ္ဥာဏ္သို ့ ေႏွးေႏွးကန္ကန္ ေရာက္မူ ထို၀ိပႆနာ ဥာဏ္တို ့ကို
ဒႏၶာဘိည ဟူ၍ ေခၚ၏။

(၁)အခ်ိဳ ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို ့မွာ ရဟန္းတရားအားထုတ္လတ္ေသာ္
နီ၀ရဏ ငါးပါးတို ့ကို မပင္မပန္း အလြယ္တကူ ပယ္ျပီးလွ်င္
မဂ္ဥာဏ္သို ့လွ်င္ျမတ္စြာ ေရာက္ၾက၏။ ထိုပုဂၢိဳလ္တို ့၏ ပဋိပဒါ
(=အက်င့္မ်ိဴး)ကို သုခါ ပဋိပဒါ ခိပၸဘိညာ  ဟူ၍ ေခၚ၏။ (ဤအက်င့္မ်ိဳးကို
အျမတ္စားဟူ၍ ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူ၏။)
(၂)အခ်ိဳ ့ေသာ သူတို ့မွာ နီ၀ဏ ငါးပါးတို ့ကို အလြယ္တကူႏွင့္
ပယ္ျပီးေနာက္ ေနွးကန္စြာ မဂ္ဥာဏ္သို ့ေရာက္ဆိုက္ၾက၏။
ထို ပုဂၢိဳလ္တို ့၏ ပဋိပဒါ(=အက်င့္မ်ိဳး)ကို သုခ ပဋိပဒါ ဒႏၶာဘိညာ
ဟူ၍ ေခၚ၏။
(၃) အခ်ိဳ ့မွာနီ၀ဏ ငါးပါးတို ့ကို ျငိဳျငင္ပင္ပန္းခဲယဥ္းစြာက်င့္မွ
ခြါစြန္ ့နိုင္ျပီးလွ်င္ မဂ္ဥာဏ္သို ့ကား လွ်င္ျမန္စြာ ေရာက္ဆိုက္ၾက၏။
ထိုသူတို ့၏ ပဋိပဒါ(= အက်င့္မ်ိဳးကို ဒုကၡာ ပဋိပဒါခိပၸါဘိညာ ဟူ၍ ေခၚ၏။
(၄)အခ်ိဳ ့မွာ နီ၀ဏငါးပါးတို ့ကိုလည္း ျငိဳျငင္ပင္ပန္း ခဲယဥ္းစြာက်င့္၍
စြန့္ခြါျပီးေနာက္ မဂ္ဥာဏ္သို့လည္း ေႏွးေနွးကန္ကန္ ေရာက္ဆိုက္ၾက၏။
ထိုသူတို ့၏ ပဋိပဒါ(=အက်င့္မ်ိဳး)ကို ဒုကၡါ ပဋိပဒါ ဒႏၶာ ဘိညာ ဟူ၍ ေခၚ၏။

ထိုအျမတ္စား အညံ့စား အက်င့္ႏွစ္ပါးျဖင့္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ
တဖက္ကမ္းသို ့ေရာက္ဆိုက္ရာမွာလည္း မဂ္ဥာဏ္တစ္ခုတည္းျဖင့္
နိဗၺာန္သို့ ႏွစ္ၾကိမ္ ႏွစ္ခါ မေရာက္ေကာင္းေခ်။(မဂ္ဥာဏ္သည္
တစ္ၾကိမ္ျဖစ္လိုက္လွ်င္ပင္ မိမိ ပယ္ရမည့္ ကိေလသာကို အျပီးသတ္
ပယ္ေသာေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ ထိုခႏၶာ သႏ ၱာန္မွာ ျဖစ္ရိုးမရွိသျဖင့္
မဂ္ဥာဏ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ နိဗၺာန္သို ့ ႏွစ္ၾကိမ္ႏွစ္ေခါက္ မေရာက္ေကာင္းေခ်
ဟု ေဟာေတာ္မူျခင္းျဖစ္သည္။

(မဟာဗုဒၶ၀င္ ဒုတိယတြဲ စာမ်က္ႏွာ-၄၈၉)
……..
အျမတ္စားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အည့ံစားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
မဂ္ဥာဏ္သို ့ဆိုက္ေရာက္ျခင္းသည္ ၾကီးစြာေသာအက်ိဳးျဖစ္၏။
ထိုမဂ္ဥာဏ္သို့ဆိုက္ေရာက္ျခင္းငွါ ၾကီးစြာေသာ ၀ီရိယ ျဖင့္
ၾကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းသည္ ျဖစ္ၾကပါေစ။


                           *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: