ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, May 1, 2015

အရိယာတို ့ေရွာင္ၾကဥ္သည့္ မေကာင္းမႈ(၁၄)ပါး


သူၾကြယ္သား- အရိယာ သာ၀က သည္ ညစ္ညဴးေသာ ကံေလးပါးကို ပယ္အပ္ကုန္၏။
ေလးပါးေသာအေၾကာင္းတို ့ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳ၊စည္းစိမ္ ပ်က္စီးေၾကာင္း ေျခာက္ပါး
တို ့ကို မမွီ၀ဲ။ ထို အရိယာသာ၀ကသည္ ဤသို ့ တစ္ဆယ့္ေလးပါးေသာ မေကာင္းမႈ မွ
ကင္းသည္ျဖစ္၍ အရပ္ေျခာက္ပါးတို ့ကိုလံုျခံဳေစလွ်က္ ပစၥဳပၸန္၊ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ
ေလာကကို ေအာင္ျမင္နိုင္ျခင္းငွာ က်င့္၏။။  ထိုအရိယာသာ၀က ၏ ဤ ပစၥဳပၸန္ ေလာက
သည္လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ ေလာကသည္လည္းေကာင္း ႏွစ္သက္အပ္၏။. ထိုအရိယာ
သာ၀ကသည္ ခႏၶာကိုယ္ပ်က္စီး၍ ေသျပီးသည္မွ ေနာက္၌  ေကာင္းေသာ လားရာျဖစ္ေသာ
နတ္ျပည္ေလာကသို ့ေရာက္၏။

ညစ္ညဴးေသာ ကံေလးပါး.။..။
ထို အရိယာ သာ၀ကသည္ အဘယ္ညစ္ညဴးေသာ ကံေလးပါးတို ့ကို
ပယ္အပ္သနည္း ဟူမူကား။
(၁)သူ ့အသက္သတ္ျခင္းသည္ ညစ္ညဴးေသာကံမည္၏။
(၂)မေပးသည္ကို ခိုးယူျခင္းသည္ ညစ္ညဴးေသာ ကံမည္၏။
(၃)ကာမ ဂုဏ္တို ့၌ မွားယြင္းစြာ က်င့္ျခင္းသည္ ညစ္ညဴးေသာ ကံမည္၏။
(၄)မဟုတ္မမွန္ေျပာျခင္းသည္ ညစ္ညဴးေသာကံမည္၏။
ထို အရိယာသာ၀က သည္ဤ ညစ္ညဴးေသာ ကံေလးပါးတို ့ကို ပယ္အပ္ကုန္၏။
(မျပဳလုပ္ပဲ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ကုန္၏။)

အေၾကာင္းေလးပါး..။..။
အဘယ္ေလးပါးေသာ အေၾကာင္းတို ့ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳသနည္း ဟူမူကား×
(၁)ဆႏၵာဂတိ (ခ်စ္သျဖင့္ မလိုက္အပ္သည္)သို ့ လိုက္၍ မေကာင္းမႈကိုျပဳ၏။
(၂)ေဒါသာဂတိ (မုန္းသျဖင့္ မလိုက္အပ္သည္)သို ့လိုက္၍ မေကာင္းမႈကိုျပဳ၏။
(၃)ဘယာ ဂတိ (ေၾကာက္သျဖင့္ မလိုက္အပ္သည္)သို ့ လိုက္၍ မေကာင္းမႈကိုျပဳ၏။
(၄)ေမာဟာဂတိ (မသိသျဖင့္ မလိုက္အပ္သည္)သို ့ လိုက္၍ မေကာင္းမႈကိုျပဳ၏။
သူၾကြယ္သား- စင္စစ္ေသာ္ကား အရိယာ သာ၀ကသည္ ဆႏၵာဂတိ၊ ေဒါသာ ဂတိ၊
ေမာဟာဂတိ၊ ဘယာ ဂတိ ၊သို ့မလိုက္မွားေသာေၾကာင့္ ဤေလးပါးေသာ
အေၾကာင္းတို ့ျဖင့္ မေကာင္းမႈကို မျပဳဟု ငါဘုရားမိန္ ့ေတာ္မႈ၏။

သူၾကြယ္သား- ခ်စ္ျခင္းေၾကာင္ ့လည္းေကာင္း ၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊
ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မသိျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း တရားကိုလြန္က်ဴး
က်င့္ေသာသူ၏ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာသည္ လဆုတ္ပကၡ လကဲ့သို ့ 
တစ္ေန ့တစ္ျခား ဆုတ္ယုတ္၏။
သူၾကြယ္သား-ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ မုန္းျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
ေၾကာက္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ မသိျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း  တရားကိုလြန္က်ဴး၍
မက်င့္ေသာသူ၏ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာသည္ လဆန္းပကၡ လကဲ့သို့
တစ္ေန့ တစ္ျခား ျပည့္စံု၏။

စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင့္ ေျခာက္ပါး။..။
အရိယာသာ၀ကသည္ အဘယ္ေျခာက္ပါးေသာ စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတို ့ကို
မမွီ၀ဲသနည္း ဟူမူကား-
(၁)မူးယစ္ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေသရည္ ေသရက္ ေသာက္ေလ့ရွိျခင္းသည္
စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။
(၂)အခ်ိန္အခါမဲ့(ညအခါ) ခရီးသြားလာေလ့ရွိျခင္းသည္ စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။
(၃)ပြဲလမ္းသဘင္ၾကည့္ရႈေလ့ရွိျခင္းသည္စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။
(၄)ေမ့ေလ်ာ့ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ေလာင္းကစားေလ့ရွိျခင္းသည္ စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။
(၅)မေကာင္းေသာအေဆြခင္ပြန္းတို ့ႏွင့္ ေပါင္းသင့္းေလ့ရွိျခင္းသည္
စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။
(၆) ပ်င္းရိေလ့ရွိျခင္းသည္ စည္းစိမ္ပ်က္ေၾကာင္းတည္း။

အရပ္ေျခာက္ပါးကို လံုျခံဳေစျခင္း ။..။
သူၾကြယ္သား- အရိယာ သာ၀ကသည္ အရပ္ေျခာက္ပါးတို ့ကို
အဘယ္သို ့လွ်င္ လံုျခံဳေစသနည္း ဟူမူကား-
(၁)အမိအဘ တို ့ကို အေရွ ့အရပ္ ဟု သိအပ္ကုန္၏။
(၂)ဆရာသမားတို ့ကို ေတာင္အရပ္ဟုသိအပ္ကုန္၏။
(၃)သားမယားတို ့ကို အေနာက္အရပ္ဟု သိအပ္ကုန္၏။
(၄)ခ်စ္ေသာအေဆြခင္ပြန္းတို ့ကို ေျမာက္အရပ္ဟု သိအပ္ကုန္၏။
(၅)အေစအပါး အလုပ္သမားတို ့ကို ေအာက္အရပ္ဟု သိအပ္ကုန္၏။
(၆)သမဏ ျဗဟၼာဏ(ရဟန္း ပုဏၰား) တို ့ကိုအထက္အရပ္ဟု သိအပ္ကုန္၏။

။ သဂၤဟ တရားေလးပါး။..။
က်င့္၀တ္တရားတို ့၌ --
ေပးကမ္းစြန္ ့ၾကဲျခင္း၊ ခ်စ္ဖြယ္ေသာ စကားကိုဆိုျခင္း၊အက်ိဳးစီးပြားကိုက်င့္ေဆာင္ျခင္း၊
ကိစၥအားေလ်ာ္စြာ မိမိႏွင့္ထပ္တူညီမွ် ဆက္ဆံျခင္း။
ဟူေသာ က်င့္၀တ္တရားတို ့သည္ရွိကုန္၏။ထိုထိုပုဂၢိဳလ္ ၌ထိုက္သည့္အားေလ်ာ္စြာ
ထိုသဂၤဟ တရားတို ့သည္ ဤေလာက၌ သြားေနရေသာ ရထား၏ နားေစာင့္ကဲ့သို ့ျဖစ္ကုန္၏။

။  သဂၤဟ တရားမဲ့က အက်ိဳးမရ။
-ေလာက၌ ထိုသဂၤဟ တရားတို ့သည္ အကယ္၍ မရွိကုန္အံ့။
အမိသည္ သားျပဳအပ္ေသာျမတ္နိုးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း။
ပူေဇာ္ျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း မရရာ။ အဘ သည္ သားျပဳအပ္ေသာ
ျမတ္နိုးျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပူေဇာ္ျခင္းကိုေသာ္လည္းေကာင္း မရနိုင္ရာ။

-ထိုသဂၤဟ တရားတို ့ကို ျပဳအပ္၏ ဟု ပညာရွိတို ့ မွတ္ယူကုန္ေသာေၾကာင့္
ၾကီးျမတ္သည့္အျဖစ္သို ့ေရာက္ကုန္၏။ ခ်ီးမြမ္းလည္း ခ်ီးမြမ္း ထိုက္ကုန္၏။

ဤသို ့ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္မူေသာအခါ သူၾကြယ္သား
သိဂၤ ါလ သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဤစကားကိုေလွ်ာက္ထား၏။

အရွင္ဘုရား-အကၽြန္ုပ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍
ဆည္းကပ္ပါ၏။တရားေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍
ဆည္းကပ္ပါ၏။ သံဃာေတာ္ကိုလည္း ကိုးကြယ္ရာဟူ၍
ဆည္းကပ္ပါ၏။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြန္ုပ္ကို ယေန့မွစ၍
အသက္ထက္ဆံုး ဘုရားတရား သံဃာကို ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ေသာ
ဥပါသကာ ဟု မွတ္ေတာ္မူပါ--  ဟူ၍ေလွ်ာက္ထားေလသတည္း။  ။

(သိဂၤ ါလသုတ္ ျမန္မာျပန္ မွ)

………………
အရိယာတို ့က်င့္ၾကံသကဲ့သို ့ ပုထုဇဥ္တို ့သည္လည္း ေလးစားစြာ က်င့္ၾကံ
ေစာင့္ထိန္းၾကကုန္လွ်က္ က်က္သေရမဂၤလာအျဖာျဖာႏွင့္ျပည့္စံု၍ ျမင့္ျမတ္ေသာသူ
ပူေဇာ္ ရွိခိုးခံထိုက္ေသာသူမ်ား ျဖစ္နိုင္ၾကပါေစ ။


              *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: