ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, August 25, 2015

တတိယ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁)ရဟန္းတို ့…ရဟန္းတို ့သည္  ယံုၾကည္ျခင္း=သဒၶါတရားႏွင့္
ျပည့္စံုၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာ
ရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။


(၂)ရဟန္းတို ့…..ရဟန္းတို ့သည္ မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း=ဟိရီတရား
ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။(ပ)

(၃)မေကာင္းမႈမွ ေၾကာက္ျခင္း=ၾသတၱပၸ တရားရွိေနၾက သမွ်
ကာလပတ္လံုး။(ပ)

(၄)မ်ားေသာ အၾကားအျမင္= ဗဟုသုတ ရွိေနၾကသမွ် ကာလ
ပတ္လံုး။(ပ)

(၅)အားထုတ္အပ္ေသာ လံု႕လ ရွိေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။(ပ)

(၆)စြဲျမဲေသာ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး။(ပ)

(၇)ရဟန္းတို ့….ရဟန္းတို ့သည္ ၀ိပႆနာပညာႏွင့္ ျပည့္စံုေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို႕အဖို့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

ဤ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို ့သည္ ရဟန္းတို ့​၌ တည္ေနၾက၍
ရဟန္းတို ့သည္လည္းဤၾကီးပြားေၾကာင္းတရားခုႏွစ္းပါးတို ့ကို
က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာ
ရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

…………………
(၁)-က-ဘုရား အေလာင္းေတာ္တို ့၏ သႏ ၱာန္၌ သက္၀င္ကာ ၾကည္ညိဳ
ျဖစ္ပြားေသာ သဒၶါတရားကို အာဂမနီယ သဒၶါတရား ဟုေခၚ၏။
-ခ-သစၥာေလးပါးတရားကိုမဂ္ဥာဏ္ျဖင့္ ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းေၾကာင့္
အရိယာပုဂၢိဳလ္တို့၏ သႏ ၱာန္၌ ျဖစ္ပြားလာေသာ မည္သူ တစ္ဦးတစ္
ေယာက္မွ ဖ်က္ဆီး၍ မရေသာ သဒၶါတရားသည္ အဓိဂမသဒၶါမည္၏၊။
-ဂ-ဘုရား၊တရား၊သံဃာ ရတနာသံုးပါးဟူ၍ ေျပာဆိုအပ္ေသာ စကား
မွ်ကို ၾကားရလွ်င္ပင္ ရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးကို အက်ယ္ မေဖၚျပ
မေျပာၾကားရပဲ  ရတနာသံုးပါးတို ့၌ ျဖစ္ပြားေသာ ၾကည္ညိဳမႈ သဒၶါတရား
သည္ ပသာဒ သဒၶါမည္၏။(အနာထပိဏ္ သူေ႒းတို ့၏ သဒၶါတရားမ်ိဳး)
-ဃ-ဘုရား။တရား။သံဃာ ဟူ၍ သူတစ္ပါးက ေျပာဆိုအပ္ေသာ္
ထိုရတနာသံုးပါး၏ ဂုဏ္ကို ဥာဏ္ျဖင့္ သက္၀င္ ဆင္ျခင္ၾကံစည္ျပီးမွ
မတုန္မလႈပ္သက္၀င္ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါတရားကို ၾသကပၸန သဒၶါ
ဟူ၍ေခၚ၏။

(၂-၃)မေကာင္းမႈမွ ရွက္ျခင္း စက္ဆုပ္ျခင္း=ဟိရီတရား။
မေကာင္းမႈမွထိတ္လန့္ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း=ၾသတပၸတရား
ဤ ၂-ပါးတို ့၏ သေဘာသြား ထူးျခားဟန္ကို ဤ ဥပမာျဖင့္
သိရာ၏။-၁- ေအးျမ၍ မစင္ အညစ္အေထး လိမ္းေထးေပက်ံ
ေနေသာ သံေတြခဲ။-၂- ရဲရဲေျပာင္ေျပာင္ မီးေတာက္ေလာင္
ထားေသာ သံေတြခဲ ဟူ၍ သံေတြခဲ-၂-ခဲရွိရာ ပညာရွိေသာသူ
သည္-၁- အမွတ္ျပ သံေတြခဲကို မစင္လူးမည္မွ စက္ဆုပ္ရြ႕ံရွာ
ေသာေၾကာင့္မကိုင္၀ံ့။-၂- အမွတ္ျပ သံေတြခဲကို ပူေလာင္မည္မွ
ေၾကာက္ရံြ႕ေသာေၾကာင့္ မကိုင္၀ံ့။ထို ့အတူပင္ သူေတာ္ေကာင္း
ျဖစ္ေသာသူသည္လည္း -၁- မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္၏ ယုတ္မာ
ညစ္ညမ္းျခင္းဟူေသာ အညစ္အေၾကးမွ စက္ဆုပ္ရြ႕ံရွာျခင္း
တည္းဟူေသာ ဟိရီတရားေၾကာင့္ ထိုသံေတြခဲႏွင့္တူေသာ
မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္ကို မကိုင္၀ံ့မျပဳ၀ံ့ပဲ ေရွာင္ဖဲေလသည္။
-၂-ထိုမေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္၏ မ်က္ေမွာက္ဘ၀ တမလြန္ဘ၀
တို ့၌ ခံရမည့္ အျပစ္ေဘးတည္းဟူေသာ ပူေလာင္မည့္
အေရးမွ ေၾကာက္လန့္ျခင္းတည္းဟူေသာ ၾသတပၸတရား
ေၾကာင့္ ထိုသံေတြခဲႏွင့္တူေသာ မေကာင္းမႈ ဒုစရိုက္ကို
မကိုင္၀ံ့ မျပဳ၀ံ့ပဲ ေရွာင္ဖဲေလသည္။

(၄)မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ ဗဟုသုတ ရွိသူ ဟူရာ၀ယ္
-၁-ပရိယတၱိဗဟုသုတ ရွိသူ=ပိဋကတ္ က်မ္းဂန္ အၾကားအျမင္
မ်ားစြာ ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္ ။-၂- ပဋိေ၀ဓ ဗဟုသုတရွိသူ=
သစၥာေလးပါးတို ့ကို ထိုးထြင္းသိျမင္သည့္ေလာကုတၱရာ
မဂ္ဥာဏ္ ဖိုလ္ဥာဏ္(အၾကားအျမင္ )မ်ားစြာရွိေသာပုဂၢိဳလ္
ဟူ၍  ပုဂိၢိဳလ္ ႏွစ္မ်ိဳးရွိရာ  ဤ အရာ၌ ပရိယတၱိ ဗဟုသုတ
ပုဂၢိဳလ္ကိုသာ ယူရမည္။

(၅)အားထုတ္အပ္ေသာလံု႕လ၀ီရိယ ရွိသူ ဟူေသာ စကား
ရပ္၀ယ္ ၀ီရိယသည္-၁- ကာယိက ၀ီရိယ =ကိုယ္၌ မွီေသာ
၀ီရိယ။-၂-ေစတသိက ၀ီရိယ= စိတ္၌မွီေသာ ၀ီရိယ ဟူ၍
ႏွစ္ပါးရွိရာ။  ။ဣရိယာပုတ္ ေလးပါးတို ့၌ ၀ီရိယာ ရမၻ ၀တၳဳ
ရွစ္ပါးကို ပြားမ်ားကာ တကုိယ္ေရ တကာယ ေနထိုင္ၾကေသာ
ရဟန္းတို့ သႏ ၱာန္၌ ျဖစ္ပြားော ၀ီရိယကို  ကာယိက ၀ီရိယ
ေခၚ၏။  စိတ္၏ အာရံုေျခာက္ပါးတို ့ႏွင့္ ကိေလသာတရား
ျဖစ္ပြားမႈကို ပယ္ေဖ်ာက္၍ စ်ာန္သမာပတ္ ရွစ္ပါးကို ေလ့လာ၀င္
စားကာ တကုိယ္ေရ တကာယ ေနထိုင္ၾကလွ်က္ ကိေလသာတို ့ကို
ႏွိပ္ကြပ္ေသာ ရဟန္းတို ့၏ ၀ီရိယကို ေစတသိက ၀ီရိယ ေခၚ၏။

(၆)စြဲျမဲသည့္သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ား ဟူသည္မွာ  ကာယကံမႈ
၀စီကံမႈတို ့ကို မေမ့မေပ်ာက္ ေအာက္ေမ့နိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို
 ဆိုလိုသည္။

(၇)၀ိပႆနာ ပညာဟူသည္  ခႏၶာ ငါးပါးတို ့၏ ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကို
သိမ္းဆည္းသိျမင္ေသာ=ဥဒယဗၺယ ပညာကို ဆိုလို၏။ သတိ ပညာ
ဟူေသာ စကားႏွစ္ရပ္ျဖင့္ ၀ိပႆနာ ရႈၾကေသာ ရဟန္းတို ့၏
၀ိပႆနာ အေဆာက္အဦး ျဖစ္ေသာ သမၼာ သတိ ႏွင့္ ၀ိပႆနာ
ပညာကို ဆိုအပ္ကုန္၏။


(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ-၂၃၆)


*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

4 comment:

စံပယ္ခ်ိဳ said...

သမီးေတာ္ေရ----စိတ္ရွည္စြာဖတ္ခဲ႔ပါတယ္ေနာ္ နားမလည္တာေလးေတြရွိတာေပါ႔ ၂ခါျပန္ဖတ္ရတယ္

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ဂ်က္ေရ
အေျခခံရွိတဲ့သူမွ နားလည္နိုင္မွာပါ

ေရာက္လာျပီ လာဖတ္သြားတာကိုပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

Unknown said...

sadux3

တတိယေျမာက္ သမီးေတာ္ said...

ေက်းဇူးပါ ရွင္