ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, September 1, 2015

ပဥၥမၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


(၁)ရဟန္းတို့…ရဟန္းတို့သည္ မျမဲဟု သိမွတ္မႈ=အနိစၥသညာကို
ပြားမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြား၇န္
သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(၂)ရဟန္းတို ့…ရဟန္းတို႕သည္ အတၱမဟုတ္ဟု သိမွတ္မႈ=
အနတၱသညာကို ပြားမ်ားေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး(ပ)

(၃)မတင့္တယ္ဟု သိမွတ္မႈ=အသုဘ သညာကို ပြားမ်ား
ေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး(ပ)

(၄)အျပစ္ကိုသိမွတ္မႈ=အာဒီန၀သညာကို ပြားမ်ားေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုး(ပ)

(၅)ပယ္ဖို့ရန္ သိမွတ္မႈ=ပဟာန သညာကို ပြားမ်ားေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုး(ပ)

(၆)တပ္မက္ျခင္းကင္းရန္ သိမွတ္မႈ တပ္ျခင္းကင္းရာနိဗၺာန္ကို
သိမွတ္မႈ=၀ိရာဂသညာကို ပြားမ်ားေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး(ပ)

(၇)ရဟန္းတို႕..ရဟန္းတို႔သည္ ခ်ဳပ္ျခင္းကိုသိမွတ္မႈ(တနည္း)
ခ်ဳပ္ရာနိဗၺာန္ကိုသိမွတ္မႈ=နိေရာဓသညာကို ပြားမ်ားေနၾက
သမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာ
ရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

ရဟန္းတို ့ ဤ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါးတို ့သည္ ရဟန္းတို့၌
တည္ေနၾက၍ ရဟန္းတို့သည္လည္း ဤၾကီးပြားေၾကာင္းတရား
(၇)ပါးတို ့ကို က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့
အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။

(အနိစၥဟု အဖန္ဖန္ ရႈေသာ အနုပႆနာပညာႏွင့္တကြ
ျဖစ္ေသာ သညာသည္ အနိစၥသညာမည္၏။ အနတၱသညာ-
စသည္တို့၌လည္း ဤနည္းအတူသာတည္း။ေတဘူမက
သခၤ ါရတို႕ကို အနိစၥဟူ၍ ရႈေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ပညာ
(အနိစၥ၀ိပႆနာ)သည္ အနိစၥာနုပႆနာ မည္၏။
ထိုပညာႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ သညာကို ပြားမ်ားလွ်င္
(=ျဖစ္ေစလွ်င္)ပညာကိုလည္းပြားမ်ားအပ္(=ျဖစ္ေစ
အပ္)သည္ သာမည္၏။ထို႕ေၾကာင့္ ထိုပါဠိေတာ္၌
အနိစၥသညာ စသည့္ျဖင့္ ေဟာေတာ္မူအပ္ေလသည္။
(တနည္း)သညာကို အဦးမႈသျဖင့္ ၀ိပႆနာပညာကိုသာ
ညြန္ျပေဟာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ အနတၱသညာ စသည္တို့၌
လည္း ဤနည္းအတူသာတည္း။
ဤ သညာခုႏွစ္ပါး ၾကီးပြားေၾကာင္းတရားတို ့အနက္
ေရွ႕-၅-ပါးသည္ ေလာကီတို့သာျဖစ္၏။ ေနာက္ႏွစ္ပါးကား
ေလာကီ ေလာကုတၱရာ အေရာျဖစ္၏။ဤကားအထူး
မွတ္ရန္တည္း။)

(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီးေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ-၂၄၂)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: