ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, December 21, 2015

အေပါင္းဆိုရင္ ပညတ္ ျဖစ္ေနမယ္


 
အရႈခံတရားေတြဆိုတာက ရူပကၡႏၶာ၊ေ၀ဒနာကၡႏၶာ၊သညာကၡႏၶာ။
သခၤါရကၡႏၶာ၊၀ိညာဏကၡႏၶာ၊ လို႕ ငါးပါးရွိတယ္။ ဥာဏ္နဲ႕ ခြဲေ၀ပံု
ရတာေပါ့။


အဲ့ဒီငါးပံုထဲက ၾကိဳက္ရာတစ္ပံုပံုကိုေရြးျပီး ဥာဏ္နဲ့ရႈရမယ္။
ဥာဏ္နဲ႕အစိတ္မႊာပစ္ရမယ္။ဥာဏ္နဲ႕မစိတ္နိုင္ရင္ အေပါင္း
ျဖစ္ေနမယ္။ အေပါင္းျဖစ္ေနေသးရင္ ပညတ္ျဖစ္ေနမယ္။
ပညတ္ကိုမရႈရဘူး။

အဲ့ဒီဥာဏ္နဲ႕ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာေတြ႕ေအာင္ ရႈနိုင္မွ
ပရမတ္ကိုျမင္လာမယ္။ ပရမတ္ကိုသာ ရႈရမွာ။ ဆိုလိုတာက
ဒီခႏၶာ ငါးပါးလံုး တစ္ခုမွ တည္ျမဲေနၾကတာမဟုတ္ဘူး။
အားလံုးတျဖုတ္ျဖုတ္နဲ႕ ပ်က္စီးေျပာင္းလြဲေနၾကတာပဲ။
အဲ့ဒါေတြကိုမျမင္ၾကေတာ့ အေပါင္းအစုျဖစ္ျပီး ပုဂၢိဳလ္
သတၱ၀ါေတြ ထင္ကုန္၊ လူ နတ္ ျဗဟၼာေတြ ထင္ကုန္၊
ေယာက္်ား မိန္းမေတြ ထင္ကုန္ၾကေတာ့တာေပါ့။
အဲ့ဒီေတာ့ ပညတ္ေတြ ဖံုးကုန္ေရာ။

ပညတ္ေတြဖံုးေနျပီး ပညတ္အေနနဲ႕ျမင္ေနသမွ်လဲ
တရားမရနိုင္။ဘာလို႕လံဆိုေတာ့ အမွန္အတိုင္း မွ
မျမင္ၾကဘဲကိုး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္အမွန္အတိုင္း ျမင္ရေအာင္
ခႏၶာေတြကို ဥာဏ္နဲ႕ စိတ္မႊာပစ္ပါ။ ျဖစ္-ပ်က္ေတြျမင္
ေအာင္ ရႈပါလို႕ ဆိုလိုတယ္။ အဲ့ဒီလိုခႏၶာငါးပါးလံုး
ျဖစ္-ပ်က္ေတြ မွ်သာ လို႕ျမင္လာမွ အျမင္မွန္ အမွန္ျမင္ပဲ။
ဒီက်မွပဲ ပညတ္ေတြကြာက်ကုန္မယ္။
ပညတ္ေတြကြာက်ျပီး ပရမတ္သားသက္သက္ကို ျမင္ရမွသာ
တရားထူးရနိုင္မယ္။ အေပါင္းၾကီးကိုျမင္ေနရင္ ပညတ္ေတြ
မစင္ေသးလို႕ တရားထူးမရနိုင္ေသး။

ကိုယ့္စရိုက္နဲ႕ လိုက္တဲ႕ ကမၼ႒ာန္းေရြး
............။…………….။…………။……….

အဲ့ဒီခႏၶာငါးပါးကို သတိပ႒ာန္ေလးပါးနဲ႕ပံုနိုင္တယ္။
ပံုလို႕ရွိရင္ အခုလိုပံုလိုက္ပါ။
•ရူပကၡႏၶာ -ကာယာနုပႆနာ။
•ေ၀ဒနကၡႏၶာ - ေ၀ဒနာနုပႆနာ။
•သညာနဲ႕ သခၤါရတို႕က- ဓမၼာနုပႆနာ။
•စိတ္ကေလးေတြက- စိတၱာနုပႆနာ။

အဲ့ဒီအထဲက ကိုယ္နဲ႕ဘယ္ကမၼ႒ာန္းနဲ႕ လိုက္သလဲ ဆိုတာ
ေရြးခ်ယ္ရပါမယ္။ ကိုယ့္စရိုက္နဲ႕လိုက္တဲ့ ကမၼ႒ာန္းကို ရႈမွတ္မွ
တရားတက္လြယ္မယ္။
၁။ဥာဏ္ထိုင္းျပီး ေလာဘေတြမ်ားလွ်င္ ကာယာနုပႆနာ(ရုပ္ကိုရႈပါ)
၂။ဥာဏ္ထိုင္းျပီး ဒိ႒ိအယူအစြဲမ်ားလွ်င္ စိတၱာနုပႆနာ(စိတ္ကိုရႈပါ)
၃။ဥာဏ္ထက္ျပီး ေလာဘေတြမ်ားလွ်င္ ေ၀ဒနာနုပႆနာ(ေ၀ဒနာရႈပါ)
၄။ဥာဏ္ထက္ျပီး ေလာဘေတြ နည္းပါးလွ်င္ ဓမၼာနုပႆနာ(ျဖစ္-ပ်က္
သစၥာကိုရႈပါ)(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာမွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: