ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 1, 2016

စတင္အားထုတ္သူ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ျမတ္စြာဘုရား သာ၀တၳိျပည္ ေဇတ၀န္ ေက်ာင္းေတာ္မွာ
သီတင္းသံုးေတာ္မူခိုက္ျဖစ္၏။ အရွင္ ဗာဟိယ ကိုယ္ေတာ္က
“တပည့္ေတာ္ တရားရနိုင္ေလာက္ေအာင္ တရားကေလးတစ္ပုဒ္
အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ေဟာေပးေတာ္မူပါဘုရား” ဟူ၍ ေတာင္းပန္သည္။
ထုိအခါတြင္ ျမတ္စြာဘုရားက ေရွးဦးအစ ယခုမွ စတင္အားထုတ္သူ
အတြက္ အစီအစဥ္ႏွင့္တကြ ေဟာျပေတာ္မူ၏။


“တသၼာတိဟ တြံ ဗာဟိယ  အာဒိေမ၀
၀ိေသာေဓဟိ ကုသေလသု ဓေမၼသု၊
ေကာစာဒိ ကုသလာနံ ဓမၼာနံ၊
သီလဥၥ သု၀ိသုဒၶံ ဒိ႒ိစ ဥဇုကာ”

“ဗာဟိယ…ထိုိသို႕ တရားရလိုလွ်င္ သင္သည္ ကုသို္လ္တရားတို႕၌
ဦးစြာအစ ျဖဴလႊစင္ၾကယ္ေအာင္ သုတ္သင္ပါဦး။ကုသိုလ္တရားတို႕၏
ဦးစြာအစဆိုသည္ကား အဘယ္နည္း…”
၁။ သီလစင္ၾကယ္ရျခင္းႏွင့္
၂။အယူေျဖာင့္မွန္ျခင္းတို႕ျဖစ္၏။

“ယေတာ စေခါ ေတ ဗာဟိယ သီလဥၥ သု၀ိသုဒၶံ
ဘ၀ိႆတိ ဒိ႒ိစ ဥဇုကာ၊
တေတာ တြံ ဗဟိယ သီလံ နိႆာယ သီေလ ပတိ႒ာယ
စတၱာေရာ သတိပ႒ါေန ဘာေ၀ယ်ာသိ”

ဗာဟိယ…သီလက အလြန္စင္ၾကယ္၍၊အယူကလည္း
ေျဖာင့္မွန္ျပီဆိုလွ်င္၊သီလကို အမွီျပဳ၍ သီလကိုလံုျခံဳေစလွ်က္
သတိပ႒ာန္ ေလးပါး တစ္ပါးပါးကို ပြားမ်ားအားထုတ္ရာ၏။
ဤသို႕ပြားမ်ားပါလွ်င္ ကုသိုလ္တရားတို႕၌ တိုးတက္ဖို႕သာ
ရွိေတာ့၏။ ဆုတ္ယုတ္ဖို႕ မရွိေတာ့။

အရွင္ ဥတၱိယ ရဟန္းသည္၎၊ အညတရ ရဟန္းတစ္ပါးသည္၎၊
ဤသေဘာမ်ိဳး သြား၍ ေတာင္းပန္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္လည္း
ဤလမ္းစဥ္အတိုင္းပင္ ဘုရားရွင္က ေဟာျပေတာ္မူ၏။
သို႕ျဖစ္၍ နံပါတ္(၁) အဂၤါအတြက္ သီလ စင္ၾကယ္ရမည္။
နံပါတ္(၂)အဂၤါအတြက္ (ဒိ႒ိစ ဥဇုကာ) အယူေျဖာင့္မွန္ရမယ္ဆိုတာ
ဒိ႒ိစင္ၾကယ္ရမွာကို ဆိုလိုသည္။(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: