ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, January 3, 2016

ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ မဂ္ ရနိုင္မလဲ


ေဗာဓိရာဇကုမာရမင္းသားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ေမးေလွ်ာက္ဖူး၏။

“အရွင္ဘုရား…ျမတ္စြာဘုရားဟူေသာ နည္းညြန္လမ္းျပ ဆံုးမမည့္သူ
ရေသာ ရဟန္းသည္ ဘယ္ေလာက္ၾကာမွ အရဟတၱမဂ္ အရဟတၱဖိုလ္ကို
ရနိုင္ပါမည္လဲ ဘုရား”

“မင္းသား….. ဤ အေရး၌ သင့္ကိုပင္ ျပန္၍ ေမးရေပဦးမည္၊ သင္သည္
ဆင္စီးခၽြန္းကိုင္ အတတ္ကို တတ္ေျမာက္ပါ၏ေလာ”
“မွန္ပါ၊ တတ္ေျမာက္ပါ၏ ဘုရား”
“လူတစ္ေယာက္သည္ သင့့္ထံသို႕ ဆင္စီး ခၽြန္းကိုင္ အတတ္ကို
သင္ယူမည္ဟု လာ၏။ ထိုသူသည္..
၁။ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈမရွိ။
၂။က်န္းမာမႈ မရွိ၊
၃။ေကာက္က်စ္လိမ္လည္တတ္၏။
၄။ပ်င္းလည္း ပ်င္း၏။
၅။ဥာဏ္ကလည္း ထိုင္းလွ၏။
ထိုပုဂၢိဳလ္အားတတ္ေျမာက္ကၽြမ္းက်င္ေအာင္ သင္ၾကားေပးနိုင္မည္ေလာ”
ဟု ေမးေတာ္မူ၏။
“မွန္ပါ.. ဤ အဂၤါငါးပါးအနက္ တစ္ပါးပါး ခၽြတ္ယြင္းေနလွ်င္ပင္
သင္ဖို႕ မလြယ္ပါ။ ငါးပါးလံုးမ်ား ခၽြတ္ယြင္းေနလွ်င္ကား
ဆိုဖြယ္မရွိေတာ့ပါဘုရား”
“သည္လိုဆိုလွ်င္ ေမးဦးမည္။ လူတစ္ေယာက္သည္ကား
၁။ကိုယ့္လုပ္ငန္းအေပၚ ယံုၾကည္မႈ အျပည့္ရွိ၏။
၂။က်န္းလည္း က်န္းမာ၏။
၃။စိတ္ထားလည္း ေျဖာင့္စင္း၏။
၄။မပ်င္းမရိပဲ ၾကိဳးစားတတ္၏။
၅။ဥာဏ္ရည္ ဥာဏ္စ ရွိသူလည္းျဖစ္၏။
ထိုသူမ်ိုဳးအားတတ္ေျမာက္ေအာင္ သင္ၾကားေပးနိုင္မည္ေလာ။”
“မွန္ပါ၊ ထုိကဲ့သို႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ိဳးကား အဂၤါရပ္ အခ်ိဳ႕အ၀က္ျပည့္စံုကာ
မွ်ျဖင့္ တတ္ေျမာက္ေအာင္သင္ၾကားေပးနိုင္ပါ၏။ ငါးပါးလံုးမ်ား
ျပည့္စံုပါမူကား ဆိုဖြယ္ မရွိေတာ့ျပီ ဘုရား။”
“မင္းသား…ထို႕အတူပင္ တရားအားထုတ္သူ၏ အဂၤါရပ္(ပဓာနိယဂၤ)
ငါးပါးရွိ၏။ ယင္းတို႕ကား-
*၁။ ဘုရားအေပၚ ယံုၾကည္ေသာ သဒၶါ့ ရွိရမည္။
 ၂။က်န္းမာသူလည္းျဖစ္ရမည္။
 ၃။စိတ္ထားေျဖာင့္မတ္သူလည္းျဖစ္ရမည္။
 ၄။ဇြဲသန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူလည္းျဖစ္ရမည္။
 ၅။ဥာဏ္စြမ္း ဥာဏ္စလည္းရွိရမည္။
ဤ အဂၤါ ငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုခဲ့ေသာ္ မၾကာမီပင္ တရားထူးရနိုင္၏။
ဟူ၍ မိန္႕ေတာ္မူ၏။
(ေဆာင္)
ယံုၾကည္-က်န္းမာ၊စိတ္ေျဖာင့္စြာႏွင့္။
လြန္စြာ အားထုတ္၊ နာမ္ႏွင့္ရုပ္ကို၊
ျဖစ္ခ်ဳပ္ဥာဏ္ျမင္  ဤ ငါးအင္၊ အမွန္ပင္ မဂ္ ရေၾကာင္း ။ ။(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: