ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, January 20, 2016

ဒိ႒ိ ရွိေနလွ်င္ မဂ္ဖိုလ္ မရနိုင္


 ေ၀ဒနာေပၚမွန္းသိေတာ့မွ ပ်က္မွန္းလဲသိတယ္။ ေ၀ဒနာေပၚတာေရာ
ေပ်ာက္တာေရာ ပုဂၢိဳလ္သတၱ၀ါ မဟုတ္၊ ေ၀ဒနာကၡႏၶာေတြသာျဖစ္တယ္။
အဲ့လိုဥာဏ္ေရာက္သြားေတာ့ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္တယ္။


ဒုကၡပ်က္လိုက္ သုခ အစားထိုးလိုက၊္ သုခပ်က္လိုက္ ဥေပကၡာ အစားထိုး
လိုက္ဆိုတာ သိလာရင္ မခိုင္ျမဲဘူးဆိုတာ ေပၚလာတယ္။
ေ၀ဒနာနဲ႕တရားနာေနတယ္လို႕သိရင္ သကၠာယဒိ႒ိျပဳတ္ျပီ။
တစ္ခုေသာေ၀ဒနာေလးပ်က္သြားတာသိရင္ သႆတ ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္။
ေနာက္ေ၀ဒနာေလး အစားထိုးတာသိရင္ ဥေစ ၦဒ ဒိ႒ိျပဳတ္တယ္။
သႆတရယ္၊ဥေစ ၦဒရယ္၊ သကၠာယရယ္၊ ဒီ ၃ - ခု မျပဳတ္ရင္
မဂ္ဖိုလ္ မရဘူး။ သူတို႕က တားတယ္။
(က)သုခေ၀ဒနာေလး ခ်ဳပ္သြားတာျမင္လို႕ရွိရင္ သႆတျပဳတ္။
(ခ)ဒုကၡေ၀ဒနာ အစားထုိးတာျမင္လို႕ရွိရင္ ဥေစ ၦဒ ျပဳတ္။
 ေ၀ဒနာကၡႏၶာၾကီးနဲ႕ တရားနာေနတယ္ဆိုတာမသိေတာ့
ေ၀ဒနာ ပစၥယာ တဏွာ လာတယ္။ တဏွာပစၥယာ ဥပါဒါန။
ဥပါဒါန ပစၥယာ ကမၼဘ၀    အဲ့ဒီလို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ေတြ တန္းကုန္ေရာ။(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: