ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, January 9, 2016

ဒုဗၺလ၀ိပႆနာ ျဖစ္ေနလွ်င္


“၀ိပႆနာ- ၀ိပႆနာ” နဲ႕ လူေျပာမ်ားလို႕ “ကဲ..ငါလည္း
စမ္းၾကည့္အံုးမယ္” ဆိုတဲ့အေနနဲ႕ ထျပီး ၾကိဳးစားတိုင္း ထေျမာက္
ေအာင္ျမင္သည္ကား မဟုတ္ေခ်။ စနစ္က်မွ ေအာင္ျမင္နိုင္မည္။
သို႕ျဖစ္လွ်င္ စနစ္က်ေအာင္ မည္သို႕ ရြက္ေဆာင္ရမည္နည္း။


၀ိပႆနာ အလုပ္ မလုပ္ခင္ ေရွ႕ဘက္က အဟန္႕အတား အေနွာက္
အယွက္တို႕ကို ေရွးဦးစြာ ဖယ္ရွားရေသးသည္။ ဖယ္ရွားပါဦး။
အဟန္႕အတား အေႏွာက္အယွက္တို႕ဆိုသည္ကား ဒိ႒ိႏွင့္ ၀ီစိကိစၦာတို႕
ပင္ ျဖစ္၏။ ဒိ႒ိႏွင့္၀ီစိကိစၦာတို႕ကို ေရွးဦးစြာ အသိဥာဏ္ျဖင့္ ခြာပါဦး။
(မဂ္ ဥာဏ္ျဖင့္ ပယ္ခြာသည္ကို မဆိုလို။ ဥာတ ပရိညာ ဆိုတဲ့ အသိဥာဏ္
သေဘာအားျဖင့္ ခြာပါဦး -ဟု ဆိုလိုသည္။)

ထိုသုိ႕ မခြာပဲ အလုပ္လုပ္ေနလွ်င္ ယင္း၀ိပႆနာသည္ ဒုဗၺလ၀ိပႆနာ
ျဖစ္ေန၏။ အားနည္းတဲ့ ၀ိပႆနာ၊ အင္အားခ်ည့္နဲ႕တဲ့ ၀ိပႆနာ ျဖစ္
ေန၏။  ဟု ဆိုလိုသည္။ ဒုဗၺလ၀ိပႆနာ ျဖစ္ေနခဲ့လို႕ရွိရင္ ထေျမာက္
ေအာင္ျမင္မႈ မရနိုင္ေတာ့ေခ်။(မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: