ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, February 2, 2016

စိတၱာနုပႆနာ ရႈပံု ရႈနည္း


ဒကာ ဒကာမတို႕သႏ ၱာန္မွာ ျဖစ္နိုင္တဲ့စိတ္ ၊ ေပၚနိုင္တဲ့စိတ္က
သိတ္မမ်ားပါဘူး။(၄၅)ပါးပဲ ရွိတယ္။ အဲ့ဒါ သင့္ေတာ့သလို တစ္ခုစီ
လွည့္ေပၚမွာပဲ။


ကာမစိတ္ (၅၄)ပါးရွိတယ္။ ကာမဘံုမွာျဖစ္နို္င္တဲ့စိတ္ေတြ၊
အဲ့ဒီ အထဲက ဘုရားရဟႏ ၱာတို႕ သႏ ၱာန္မွာသာ ျဖစ္တဲ့မဟာ
ၾကိယာစိတ္ ၈-ခု၊ ဟသိတုပၸါဒ္စိတ္  ၁- ခု၊ ေပါင္း ၉- ခုနုတ္။
၄၅-ပါးသာက်န္တယ္။ ဒါဟာ တိဟိတ္ ပုဂိၢဳလ္မွ ၄၅ ပါး လာမွာ။
ဒိြဟိတ္ ပုဂၢိဳလ္ဆိုရင္ ဥာဏ သမၸယုတ္ ၄ -ပါး ထပ္နုတ္
၄၁-ပါးပဲ လာနိုင္မယ္။

စိတ္ေတြ ရွိတာကေတာ့ စိတ္တစ္ခုယုတ္ ကိုးဆယ္ေတာင္ရွိတာ။
ဒါကို အေျဖာင့္ေျပာရင္ စိတ္ေပါင္း (၈၉)ပါး။ ဒါေပမယ့္ အကုန္လံုး
ကိုယ္နဲ့ဆိုင္တာ မွ မဟုတ္ပဲ။ ကိုယ္နဲ႕ဆိုင္တာ (၄၅)ပါးပဲ။ အဲ့ဒီ
(၄၅)ပါးထဲက တစ္ခုခု လွည့္ေပၚမွာပဲ။ အဲ့ဒီလိုေပၚတဲ့စိတ္ကို
ဥာဏ္နဲ႕ အကဲခတ္၊ေပ်ာက္သြားတာေတြ႕မယ္။ အဲ့ဒါ
စိတ္ကိုရႈတာပဲ။

အဲ့ေတာ့ စိတ္ကိုရႈတယ္ဆိုေပမယ့္ စိတ္ကိုမေတြ႕နိုင္ပါဘူး။
စိတ္ကေလးေတြ ေပ်ာက္သြားတာကိုသာ ေတြ႕နုိင္ပါတယ္။
အဲ့ဒါကို စိတၱာနုပႆနာ= စိတ္ကိုရႈတယ္လို႕ ဆိုတာပဲ။
ေအး… ေယာဂီတို႕ သႏ ၱာန္မွာ ျဖစ္နို္င္တဲ့စိတ္ေပါင္း
(၄၅)ပါးဆိုတာ-
(က)အကုသိုလ္စိတ္ - ၁၂ ပါး
(ခ)ဟသိတုပၸါဒ္စိတ္ဖယ္ထား၍ က်န္ အဟိတ္စိတ္  ၁၇ ပါး
(ဂ)မဟာကုသိုလ္စိတ္  ၈- ပါး
(ဃ)မဟာ၀ိပါက္စိတ္  ၈ -ပါး
စုစုေပါင္း  = ၄၅  ပါး

ဒကာဒကာမ တုိ႕ သႏ ၱာန္မွာျဖစ္နိင္တဲ့စိတ္ေတြ
ဘယ္ေနရာေတြ ျဖစ္နိုင္သလဲဆိုရင္ မ်က္စိ၊ နား ၊ ႏွာေခါင္း
လွ်ာ ၊ ကိုယ္ ၊ စိတ္ တို႕မွ ျဖစ္နိုင္တယ္။

မ်က္စိနဲ႕ အဆင္းနဲ႕ ဆံုတဲ့အခါ ျမင္စိတ္ ေပၚတယ္။
နားနဲ႕ အသံနဲ ဆံုတဲ့အခါ ၾကားစိတ္ေပၚတယ္။
ႏွာေခါင္းနဲ႕ အနံံနဲ႕ ဆံုတဲ့အခါ  နံစိတ္ ေမႊးစိတ္ ေပၚတယ္။
လွ်ာနဲ႕ အရသာနဲ႕ ဆံုတဲ့အခါ စားစိတ္ေပၚတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာနဲ႕
ေတြ႕ထိစရာနဲ႕ ဆံုရင္ ေတြ႕ထိစိတ္ ယားနာေကာင္းစိတ္ ေပၚတယ္။
ဒီငါးမ်ိဳးဟာ တစ္ခါတစ္ရံမွ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မွ ေပၚလာတတ္ၾက
တာဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေပၚလာတတ္တဲ့ဧည့္သည္လိုပဲ။
ဒါေၾကာင့္ ဧည့္သည္စိတ္ ၅- မ်ိဳးလို႕ေခၚတယ္။ဒီဧည့္သည္ေတြကလဲ
၀မ္းတြင္းမွာေပၚတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္ေပၚ အျပင္ဘက္မွာ ေပၚၾကတာ။
ဒါေၾကာင့္ အျပင္ ဧည့္သည္စိတ္  ၅-မ်ိဳးလို႕ေခၚတယ္။ မ်က္စိ၊ နား ၊
ႏွာေခါင္း၊ လွ်ာ ၊ ကိုယ္တို႕မွာ ေပၚတာ ဆိုေတာ့ အျပင္ဘက္ေပ့ါ။
အျပင္ ဧည့္သည္ ၅ ေယာက္ ဆိုပါေတာ့။

တစ္ခါ၀မ္းထဲ ဟဒယ ၀တၳဳမွာေပၚတဲ့စိတ္မ်ားလည္း ရွိေသးတယ္။
တစ္ခါတစ္ေလ လိုခ်င္မက္ေမာတဲ့ ေလာဘ စိတ္ ေပၚတယ္။
တစ္ခါတစ္ေလ အလိုမက် ေဒါသျဖစ္တဲ့ စိတ္မ်ားလည္း ေပၚတယ္။
တစ္ခါတစ္ေလ ေတြေ၀ မိုက္ေမွာင္တဲ့ ေမာဟစိတ္လည္းျဖစ္တယ္။
ဒါက အကုသိုလ္ဘက္က ၃ -ခု။

တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ေပးခ်င္ ကမ္းခ်င္ လႈခ်င္ တန္းခ်င္ ေ၀ခ်င္
မွ်ခ်င္ တဲ့ အေလာဘစိတ္ ကေလးမ်ားလည္း ေပၚတတ္တယ္။
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ေမတၱာရွိတဲ့ အေဒါသ စိတ္လည္းေပၚတယ္။
တစ္ခါတစ္ေလက်ေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအေပၚ ေတြးေတာၾကံစည္တဲ့
စိတ္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါက ကုသို္လ္ဘက္က  ၃- ခု။

ဒီ ၆-မ်ိဳးဟာလဲ တစ္ခါတစ္ရံမွ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္မွ ေပၚၾကတာ
ဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံမွ ေပၚလာတတ္တဲ့။ဧည့္သည္လိုပဲ။
ဒီဧည့္သည္က အတြင္းမွာေပၚတဲ့ဧည့္သည္။ ၆- မ်ိဳးရွိတယ္။
အတြင္း ဧည့္သည္ ၆-ေယာက္ေပါ့။

အျပင္ ဧည့္သည္စိတ္ ၅-မ်ိဳး။ အတြင္းဧည့္သည္စိတ္ ၆ -မ်ိဳး။
ေပါင္း (၁၁)မ်ိဳး၊ ဒီ (၁၁)မ်ိဳးက ဧည့္သည္စိတ္ေတြဆိုေတာ့
ဧည့္သည္ဟာ ေပၚခ်င္တဲ့အခါ ေပၚလာသလို ဒီစိတ္ေတြလည္း
ေပၚခ်င္တဲ့အခါမွ ေပၚတယ္။ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္တဲ့အခါမွ
ေပၚလာတယ္။ ေပၚလာတဲ့အခါ ၾကံဳတဲ့အခါ ရႈလိုက္ဖို႕ပဲ။
ဒီလိုဆိုရင္ သူတို႕ မေပၚလာတဲ့အခါ မၾကံဳတဲ့အခါ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။

အို..သက္ေစာင့္ ရွိပါေသးတယ္။ သက္ေစာင့္ဆိုတာ ေလကို
ထုတ္ေသာစိတ္ ။ ေလကို သြင္းေသာစိတ္။ ဒီစိတ္ႏွစ္ခုက သတၱ၀ါေတြ
မေသေအာင္ ေစာင့္ေပးတဲ့စိတ္၊ အျမဲရွိတယ္။ အျမဲရွိတယ္ဆိုေတာ့
အိမ္မွာ အျမဲေနတဲ့သူလုိေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ သူ့႕ကို အိမ္သည္စိတ္လို႕
ေခၚရတာ။ အဲ့…သူ႕ကိုရႈ။ ဧည့္သည္ေတြ မေပၚရင္ အိမ္သည္ကိုရႈ။

ဒီေတာ့ အရႈခံစိတ္ဟာ အျပင္ ဧည့္သည္ ၅- မ်ိဳး။ အတြင္းဧည့္သည္
၆-မ်ိဳး၊ အိမ္သည္  ၂- မ်ိဳး။ ေပါင္း(၁၃)မ်ိဳး ရွိတယ္။

ဧည့္သည္လာတဲ့အခါ ဧည္သည္ကို ဦးစားေပးလိုက္ေပါ့။ ဧည့္သည္
မလာတဲ့အခါ အိမ္သည္ပဲ ရွိတာ။ သူ႕ကိုရႈ။ ေလကို၀င္ေအာင္လုပ္တဲ့
စိတ္၊ ေလကိုထြက္ေအာင္လုပ္တဲ့စိတ္၊ သူတို႕ႏွစ္ခုက အျမဲတမ္း
မွ်င္မွ်င္ကေလးေတာ့ရွိေနတတ္တယ္။ စိတ္ကိုရႈဆိုတဲ့ေနရာမွာလဲ
စိတ္ကိုေတြ႕ေနရမွာ မဟုတ္ဘူး။ စိတ္ကေလးေတြ ေျပာင္းလြဲ
ေျပာင္းလြဲသြားတာကိုေတြ႕ရမွာ။ အေျဖာင့္ေျပာရရင္ စိတ္ကေလးေတြရဲ႕
အပ်က္ကိုေတြ႕ရမွာ။ အျဖစ္ေရာ အပ်က္ေရာ ေတြ႕ရင္ေတာ့
အေကာင္းဆံုးေပါ့။
(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: