ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, February 3, 2016

နာမ္ရုပ္ကိုခြဲျခားသိတဲ့ နာမရူပ ပရိေစ ၦဒ


ေကာင္းျပီ ..အဲ့ဒိ အရႈခံစိတ္(၁၃)မ်ိဳးလံုးဟာ နာမ္တရားေတြခ်ည္းပဲ။
အဲ့ဒီ နာမ္တရားစိတ္ေတြဟာ ဘယ္ေပၚမွာေပၚတာလဲ ဆိုရင္
ရုပ္ေပၚမွာေပၚတာ။ ဒါျဖင့္ စိတ္က နာမ္။ ေအာက္ခံက ရုပ္။
နာမ္ နဲ႕ ရုပ္ ေပါ့။


ျမင္စိတ္ဆိုလို႕ရွိရင္ မ်က္လံုးရုပ္ေပၚမွာ ေပၚရတာပဲ။ ဒီေတာ့
နာမ္ရုပ္ ေပၚတာပဲေပါ့။ ၾကားစိတ္ ဆိုလို႕ရွိရင္လဲ နားအၾကည္ရုပ္
ေပၚမွာ ေပၚရတာ။ ဒီေတာ့ နာမ္နဲ႕ ရုပ္ ပဲေပါ့။ အလားတူပဲ
နံစိတ္၊ စားစိတ္ ၊ ယားနာ ေကာင္းစိတ္တို႕ ေပၚတဲ့အခါမွာလည္း
ရုပ္ေပၚမွာ နာမ္ေပၚၾကရတာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ နာမ္နဲ႕ ရုပ္ေပၚျခင္းလို႕
ဆိုရတာပဲ။

ဒါဟာ စိတၱာနုပႆနာ  ေဟာမယ္လို႕ ေရွးဦးစြာ နာမ္နဲ႕ရုပ္ကို
ေ၀ဖန္လိုက္တာ။ အတြင္းဧည့္သည္ ၆-ေယာက္ဆိုတဲ့ နာမ္တရားမ်ား
ေပၚတဲ့အခါမွာလည္း ဟဒယ ၀တၳဳ ရုပ္ေပၚမွာ ေပၚၾကရတာ။
ဒီေတာ့ ရုပ္ေပၚမွာ နာမ္ေပၚၾကရတာပဲ။ ရုပ္နဲ႕ နာမ္ ေပၚတယ္ေပါ့။

ျပီးေတာ့ အိမ္သည္စိတ္ႏွစ္ခု ၊ေလကိုသြင္းေသာစိတ္၊ ေလကိုထုတ္ေသာ
စိတ္၊ သူတို႕ ႏွစ္ခုလည္း ဟဒယ ၀တၳဳေပၚမွာပဲ ေပၚၾကရတာ။
ေၾသာ္ ဒီလိုဆုိေတာ့ ရုပ္ေပၚမွာ နာမ္ ေပၚရတာပဲေပါ့။
ဒါျဖင့္ ဘာေပၚေပၚ ရုပ္ေပၚမွာ နာမ္ေပၚတာပဲ။ ရုပ္ နာမ္ ေပၚတာပဲ။
ေယာက်္ား မိန္းမ ေပၚတာလား။ ရုပ္ နာမ္ ေပၚတာလား။
ရုပ္ နာမ္ ပဲ ရွိတာ။

ဒါျဖင့္ ျမင္တာလည္း ရုပ္နာမ္ ေပါင္းစပ္မွ ျမင္တာ။ ၾကားတာလည္း
ရုပ္နာမ္ ေပါင္းစပ္မွ ၾကားတာ။ ဒါျဖင့္ ရုပ္နဲ႕ နာမ္ ေနာက္ထပ္ျပီး
အထူးခြဲစရာမလိုဘူး။ ရွင္းသြားျပီေနာ္။

ဒါဆိုရင္ နာမရူပပရိေစ ၦဒ ဥာဏ္ ရသြားျပီ။ နာမ္ နဲ႕ ရုပ္ကို ပိုင္းျခားသိတဲ့ဥာဏ္။(မိုးကုတ္ ဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး၏ တစ္ဘ၀ သာသနာ မွ)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: