ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, March 3, 2016

တရားနာရန္ လြယ္သေလာ


 ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဇတ၀န္ေက်ာင္းေတာ္၌ ေနေတာ္မူစဥ္
ငါးေယာက္ေသာ ဥပါသကာတို႕ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ေဟာေတာ္
မူေလ၏။


ထို ငါးေယာက္ေသာ ဒါယကာတို႕သည္ တရားေတာ္ကို နာလို
ကန္ုသည္ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေတာ္သို႕ သြားျပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားကို
ရွိခိုးလွ်က္တင့္အပ္ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ အရပ္၌ ေနၾကေလကုန္
သတတ္။ ဘုရားရွင္တို႕အားလည္း ဤသူကား မင္းတည္း။
ဤသူကား ပုဏၰားတည္း။ဤသူကား ၾကြယ္၀ေသာသူတည္း။
ဤသူကားဆင္းရဲသားတည္း။ ဤသူကားမြန္မြန္ျမတ္ျမတ္ျပဳ၍
တရားေဟာအံ့။ဤသူကား မေဟာအပ္။ ဤသို႕ စိတ္ေတာ္ မျဖစ္။
အမွတ္မရွိ။ တစ္ေယာက္ေယာက္ေသာသူကို အေၾကာင္းျပဳ၍
တရားေဟာေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တရားေတာ္၌ ရိုေသျခင္းကို
ေရွ႕သြားျပဳေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္၊ ျမစ္ ၊ ေရတံခြန္ စီးက်ဘိ
သကဲ့သို႕ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ၏။

 ဤသို႕ ေဟာၾကားေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌
ေနၾကကုန္ေသာ ထိုသူတို႕တြင္တစ္ေယာက္ေသာသူသည္
ထိုင္လွ်က္သာလွ်င္ အိပ္ေပ်ာ္လွ်က္ေနေလ၏။ တစ္ေယာက္
ေသာသူသည္ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ေျမ၌ ေရးျခစ္လွ်က္ေနေလ၏။
တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ သစ္ပင္တစ္ပင္ကိုလႈပ္လွ်က္
ေနေလ၏။တစ္ေယာက္ေသာသူသည္ ေကာင္းကင္သို႕
တေမာ့ေမာ့ ၾကည့္လွ်က္ေနေလ၏။ တစ္ေယာက္ေသာသူ
သည္ကား ရိုေသစြာ နာၾကားေလ၏။

ရွင္အာနႏၵာမေထရ္ျမတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရားကိုယပ္ခတ္လွ်က္
 ထိုဒါယကာငါးဦးတို႕၏ အမူအရာကိုၾကည့္ကာ ျမတ္စြာဘုရားကို
… “ျမတ္စြာဘုရား ရွင္ေတာ္ဘုရားတို႕သည္ ဤငါးဦးေသာ သူတို႕
အား ၾကီးစြာေသာမိုးသည္ ျခိမ္းသံျခိမ္းဘိသကဲ့သို႕ တရားေတာ္
ကို ေဟာေတာ္မူၾကပါ၏။ ဤသူတို႕ကား ရွင္ေတာ္ဘုရားတို႕သည္
တရားေဟာေတာ္မူၾကကုန္ေသာ္လည္း ဤမည္ေသာ အမႈကို၎။
ျပဳလုပ္ကာေနၾကပါသည္ဘုရား။”…

…”ခ်စ္သား အာနႏၵာ သင္သည္ ဤဒါယကာ ငါးဦးတို႕ကို မသိ
ေလသေလာ။..”
.. “ မွန္လွပါ မသိပါဘုရား”..
.. “ ထိုဒါယကာ ငါးဦးတို႔တြင္ အၾကင္ဒါယကာသည္ အိပ္ေပ်ာ္
လွ်က္ေန၏။ ထိုဒါယကာသည္ ဘ၀ငါးရာတို႕ပတ္လံုး ေျမြ
အမ်ိဳး၌ျဖစ္၍ အေခြတို႕၌ ဦးေခါင္းထားလွ်က္သာ အိပ္ေပ်ာ္
ေလ့ရွိဖူး၏။ ယခုအခါ၌လည္း ထိုဒါယကာအား အိပ္ျခင္း
အေလ့ရွိ၏။ အိပ္ေပ်ာ္ေနဆဲျဖစ္၏။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုဒါယကာ၏
နားတြင္းသို႕ ငါဘုရားေဟာေသာ တရားသံသည္ မ၀င္နိုင္..”
.. “ ျမတ္စြာဘုရား …အသို႕နည္း။ အစဥ္အတိုင္းအားျဖင့္
ေဟာၾကားေတာ္မူပါသေလာ။ ထိုသုိ႕ မဟုတ္မူ အၾကားအၾကား
အားျဖင့္ ေဟာၾကားေတာ္မူပါသေလာဘုရား။..”
“…ခ်စ္သား အာနႏၵာ  ထိုဒါယကာ၏ ရံခါ လူအျဖစ္ကို၎။ရံခါ
နတ္ အျဖစ္ကို၎။ ရံခါ နဂါး အျဖစ္ကို၎။ ဤသို႕ အၾကား
အၾကား၌ ျဖစ္ေသာသူ၏ ဘ၀တို႕ကို သဗၺညဳတ ဥာဏ္ေတာ္
ျဖင့္ေသာ္လည္း ပိုင္းျခားျခင္းငွာ မတတ္နိုင္ အစဥ္အတုိင္း
အားျဖင့္ သာလွ်င္ ဤ ဒါယကာသည္ ဘ၀ ငါးရာတို႕ပတ္လံုး
နဂါးမ်ိဳး၌ျဖစ္၍ အိပ္ေပ်ာ္ေနရေသာ္လည္း အိပ္ျခင္း၌ မေရာင့္
ရဲနိုင္ေသးသည္သာလွ်င္တည္း။

လက္ေခ်ာင္းတို႕ျဖင့္ ေျမကိုေရးျခစ္လွ်က္ရွိေသာ ေယာက်္ား
သည္လည္း ဘ၀ငါးရာတို႕ပတ္လံုး တီမ်ိဳး၌ ျဖစ္၍ ေျမကို
တူးေနရေလ၏။ ယခုအခါ၌လည္း ေျမကိုတူးလွ်က္သာလွ်င္
ငါဘုရားေဟာေတာ္မူေသာ တရားသံကို မၾကားရနိုင္ရွာ။
သစ္ပင္ကို လႈပ္လွ်က္ေနေသာ ထိုေယာက်္ားသည္လည္း
 အစဥ္အတိုင္းအားျဖင့္ ဘ၀ငါးရာတို႕ပတ္လံုး ေမ်ာက္မ်ိုဳး၌
ျဖစ္ဖူးေလ၏။ ယခု အခါ၌လည္း ေရွး၌ ေလ့က်က္ဖူးသည့္
အစြမ္းျဖင့္ သစ္ပင္ကိုလႈပ္ေနသည္သာလွ်င္တည္း။
ထိုေယာက်္ား၏ နားတြင္းသို႕ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ
တရားသံသည္ မ၀င္နိုင္ရွာ။ ေကာင္းကင္သို႕ ေမာ့ၾကည့္၍
ေနေသာ ထိုပုဏၰါးသည္လည္း ဘ၀ငါးရာတို႕ပတ္လံုး
နကၡတ္ဖတ္တတ္ေသာသူ၏ အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ဖူးေလ၏။
ယခုအခါ ေရွး၌ ေလ့က်င္ဖူးသည့္အစြမ္းျဖင့္ ယေန႕၌လည္း
ေကာင္းကင္သို႕သာလွ်င္ ေမာ့ၾကည့္ေန၏။ ထိုပုဏၰား၏
နားတြင္းသို႕ ငါဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ တရားသံသည္
မ၀င္နိုင္ရွာ။

ရိုေသစြာတရားနာလွ်က္ ထိုင္ေနေသာ ဤသူကား…..
အစဥ္အတိုင္းအားျဖင့္ ဘ၀ငါးရာတို႕ပတ္လံုး ေဗဒင္သံုးပံု
တို႕၏ ကမ္းတဘက္သို႕ ေရာက္သည္ျဖစ္၍ ေဗဒင္ကို
သရဇၥ်ယ္ေသာ ပုဏၰား၏ အျဖစ္ျဖင့္ ျဖစ္ဖူးေလ၏။
ယခု အခါ၌လည္း ေဗဒင္ကိုေရွ႕ေနာက္ ႏွီးေနွာသကဲ့သို႕
ရိုေသစြာ နာၾကားဘိ၏။…” ဟု မိန္႕ေတာ္မူ၏။

..” ျမတ္စြာဘုရား…ရွင္ေတာ္ဘုရားတို႕၏ ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ
တရား ေဒသနာေတာ္သည္ အေရစသည္တို႕ကိုျဖတ္လွ်က္ ရိုးတြင္း
ျခင္ဆီကို ထိခိုက္၍ တည္ပါသည္ဘုရား အဘယ္ေၾကာင့္ ဤ ဒါယကာ
တို႕သည္ ရွင္ေတာ္ဘုရားတို႕ တရားေဟာေတာ္မူၾကပါကုန္ေသာ္လည္း
ရိုေသစြာ မနာနိုင္ၾကပါသနည္း..ဘုရား…”
…. “ ခ်စ္သား အာနႏၵာ..ငါဘုရား၏ တရားေတာ္ကို ခ်မ္းသာစြာ
နာအပ္ေသာ အလြန္တရာ နာခ်င္စရာ ေကာင္းလွေသာ တရားဟု
အမွတ္ကို ျပဳဘိေယာင္သကား။..”
…. “ျမတ္စြာဘုရား ..အသို႕ပါနည္း ဆင္းရဲစြာ နာအပ္ေသာ အလြန္
တရာ နာခ်င္စရာမေကာင္းလွေသာ တရားျဖစ္ပါသလား ဘုရား..”
…. “ ခ်စ္သား အာနႏၵာ  ေၾသာ္ ဆင္းရဲစြာနာအပ္ေသာတရားဟူသည္
ဟုတ္မွန္ပါ၏။…”
.. “ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ပါနည္း ဘုရား…”
… “..ခ်စ္သား အာနႏၵာ..ဘုရား ဟူ၍၎၊ တရားဟူ၍၎၊သံဃာ
ဟူ၍၎၊  ဤသို႕ေသာပုဒ္ကို ဤ သတၱ၀ါတို႕သည္ မ်ားစြာေသာ
ကမ ၻာ တစ္သိန္းတို႕၌ေသာ္လည္း မၾကားအပ္စဖူး။ ထို႕ေၾကာင့္
ဤ တရားေတာ္ကိုနာျခင္းငွာ မတတ္နိုင္ၾကကုန္၊ မသိအပ္ေသာ
အစရွိေသာ သံသရာ၌ ဤ သတၱ၀ါတို႕သည္ တစ္ပါး မက
မ်ားေသာ အျပားရွိေသာ မဂ္ဖိုလ္မွ ဖီလာ တိရစ ၦာနကထာျဖစ္ေသာ
စကားကိုသာလွ်င္ ၾကားရ နာရကုန္လွ်က္ လာၾကရကုန္၏။
ထို႕ေၾကာင့္ ေသေသာက္ရာ ေပ်ာ္ရႊင္ရာ ကစားရာ တလင္း၀န္း
စသည္တို႕သို႕ သီဆိုၾကကုန္လွ်က္ ကခုန္ၾကကုန္လွ်က္ သြားလာ
လွည့္လည္နိုင္ၾကကုန္၏။ တရားေတာ္ကို နာျခင္းငွာ မတတ္နိုင္ၾကကုန္။..”

.. “ျမတ္စြာဘုရား အဘယ္တရားကိုမွီ၍ ထိုသူတို႕သည္ မတတ္နိုင္ၾက
ပါကုန္သနည္း။ဘုရား..”

“…..ခ်စ္သား အာနႏၵာ..ရာဂကိုမွီ၍ ေဒါသကိုမွီ၍ ေမာဟကိုမွီ၍ တဏွာတို႕
ကိုမွီ၍ မတတ္နိုင္ၾကကုုန္။ ရာဂမီးႏွင့္တူေသာ မီးမည္သည္ မရွိ၊ ထိုရာဂမီး
သည္ ျပာကို မၾကြင္းေစမူ၍ သတၱ၀ါတို႕ကိုေလာင္၏။ ေနခုနစ္စင္း ထင္ရွားစြာ
ထြက္ျခင္းကိုမွီ၍ ျဖစ္ေသာ ကမ ၻာဖ်က္မီးသည္လည္း တစ္စံုတစ္ခုကို မၾကြင္း
ေစမူ၍လွ်င္ ေလာင္၏။ ထုိသို႕ပင္ေလာင္ေသာ္လည္း ထိုကမ ၻာဖ်က္မီးသည္
ရံခါ ေလာင္သည္သာတည္း။ ရာဂဟူေသာ မီး၏ မေလာင္ေသာ ကာလမည္
သည္ မရွိ။ ထို႕ေၾကာင့္ ရာဂႏွင့္တူေသာမီးသည္၎၊ ေဒါသႏွင့္ တူေသာ
ဖမ္းယူတတ္ေသာ သူသည္လည္းေကာင္း။ ေမာဟႏွင့္ တူေသာ ကြန္ရက္
သည္ လည္းေကာင္း။ တဏွာႏွင့္ တူေသာ ျမစ္သည္လည္းေကာင္း မရွိ …”

နတၳိ ရာဂ သေမာ အဂၢိ၊ နတၳိ ေဒါသသေမာ ဂေဟာ။
နတၳိ ေမာဟသမံ ဇာလံ ၊ နတၳိ တဏွာသမာ နဒီ။

ရာဂသေမာ၊ရာဂႏွင့္တူေသာ အဂၢိ၊မီးသည္ နတၳိ မရွိ။
ေဒါသ သေမာ၊ ေဒါသနွင့္တူေသာ၊ ဂေဟာ ဖမ္းယူတတ္ေသာသူသည္။
နတၳိ မရွိ။  ေမာဟသမံ ေမာဟႏွင့္တူေသာ။ ဇာလံ ကြန္ရက္သည္။
နတၳိ မရွိ။ တဏွာ သမာ ။ တဏွာႏွင့္တူေသာ  နဒီ ျမစ္သည္ နတၳိ မရွိ။

ေဒသနာေတာ္ အဆံုး၌ တရားေတာ္အား ရိုေသစြာ နာၾကားေသာ
ဥပါသကာသည္ ေသာတာပတၱိဖိုလ္၌တည္ေလ၏။


(အရွင္ဓမၼသာမီဘိ၀ံသ ၏ ပံုေတာ္စံု ဓမၼပဒ၀တၳဳေတာ္ၾကီး
ဥပါသကာ ငါးေယာက္၀တၳဳ မွ)

……………..

သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး ဘုရား တရား သံဃာလို႕ မၾကားဖူး
မနာဖူး မသိဖူးသျဖင့္ တရားေတာ္အား ခံုမင္ႏွစ္လိုမရွိေသာသူ
အျဖစ္မွ  တရားေတာ္အား နာယူၾကည္ညို ျမတ္နိုးသူျဖစ္ေအာင္
ၾကိဳးစား၍ နာယူေတာ္မူနိုင္ၾကပါေစ  ေလ့က်က္နိုင္ၾကပါေစ။
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: