ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 13, 2017

ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္


ျခင္းရာ ႏွစ္ဆယ္**

ဆ႒မေျမာက္စက္ဝိုင္း
၁ အကြက္တြင္ အတိတ္ေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
၂ အကြက္တြင္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။
၃ အကြက္တြင္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းျခင္းရာငါးပါး။
၄ အကြက္တြက္ အနာဂတ္အက်ိဳးျခင္းရာငါးပါး။

Posted on: Thursday, January 12, 2017

ကာလ သံုးျဖာ**


ကာလ သံုးျဖာ**

စတုတၳေျမာက္စက္ဝိုင္း ၁ . အကြက္သည္
လြန္ေလၿပီးေသာအတိတ္ကာလ က
အိုျခင္း  နာျခင္း ေသျခင္းတို႔ျဖင့္ ဝါးမ်ိဳခံခဲ့ရျခင္း
သေဘာလကၡဏာကိုေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။

Posted on: Wednesday, January 11, 2017

ဝဋ္ သံုးဝ**


ဝဋ္ သံုးဝ**

ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာအစပ္သံုးပါးအတိုင္း ျဖတ္မထြက္ပဲ
စပ္ျမဲစပ္လာခဲ့သျဖင့္ သံသရာ၌က်င္လည္ခဲ့ရသည္။
ျဖတ္ထြက္ခဲ့လွ်င္  သံသရာမွလြတ္ေျမာက္မည္။
စပ္ခဲ့သျဖင့္ စက္ဝိုင္းအတိုင္းလည္ျမဲလည္ခဲ့ရျခင္းကို
ဝဋ္* ဟုေခၚသည္။ လံုးလည္လိုက္ျခင္း ဟုအဓိပၸါယ္႐ွိသည္။
ဘုရား႐ွင္ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက သတၱဝါတို႔သည္
ဝဋ္ သံုးပါးႏွင့္ သံသရာ၌ က်င္လည္ရေၾကာင္းေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့သည္။

Posted on: Tuesday, January 10, 2017

သံုးပါးအစပ္*


သံုးပါးအစပ္**

တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္
အတိတ္ကသခၤါရႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ဝိညာ ဏ္
စပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၁ .အကြက္ႏွင့္ ၂ .အကြက္
ကိုအနီေရာင္ႏွစ္ဖက္ခြၽန္ျမႇားေလးျဖင့္
စပ္ပံုကိုေဖၚျပထားသည္။အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္
ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈ ကံသခၤါရေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္တြင္ ဝိညာ ဏ္စေသာ ခႏၶာငါးပါး
အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာကိုရေနသည္။
စပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ * ဧကန္အစပ္* ျဖစ္သည္။

Posted on: Monday, January 9, 2017

အဂၤါ (၁၂)ပါး၏ တရားကိုယ္မ်ား**


အဂၤါ (၁၂)ပါး၏ တရားကိုယ္မ်ား**

၁။ အဝိဇၹာ... မသိျခင္း။
၂။ သခၤါရ...ျပဳလုပ္ျခင္း။
၃။ ဝိညာ ဏ္.....အသိစိတ္။

Posted on: Sunday, January 8, 2017

အဂၤါ (၁၂ )ပါး

အဂၤါ (၁၂)ပါး**

ပဥၥမေျမာက္စက္ဝိုင္း
၁ အကြက္တြင္  အဝိဇၨာႏွင့္ သခၤါရ အဂၤါ ၂ ပါး။
*အဝိဇၨာ* သစၥာမသိပါပဲ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း *သခၤါရ*တရားမ်ားသည္
အတိတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆင္းရဲေၾကာင္း
သမုဒယသစၥာမ်ားျဖစ္သည္။

Posted on: Saturday, January 7, 2017

ေလးခုအလႊာ

ေလးခုအလႊာ**

စက္ဝိုင္း၏ ေအာက္ေျခနားတြင္ မူလႏွစ္ျဖာအစခ်ီေသာ
လကၤာေဆာင္ပုဒ္ေလး႐ွိပါသည္။ ႐ွစ္သြယ္ေသာ
ခႏၶာျဖစ္စဥ္ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးကို နားလည္လြယ္ေအာင္
မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက စီရင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
လကၤာေလးကိုအလြတ္ေဆာင္၍ခႏၶာျဖစ္စဥ္ကို
ဆင္ျခင္ႏိုင္လွ်င္အက်ိဳးကိစၥၿပီးေစႏိုင္ပါသည္။

Posted on: Friday, January 6, 2017

သစၥာႏွစ္ခု ၂


သစၥာႏွစ္ခု ..၂ **

စက္ဝိုင္းအျပင္ကေန ၁ လို႔ျပထားတဲ့ ေဘာင္ေလးထဲက
သမုဒယသစၥာသည္ အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္
အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုရည္ၫြန္းပါသည္။

Posted on: Wednesday, January 4, 2017

သစၥာႏွစ္ခု

သစၥာ ႏွစ္ခု**

စက္ဝိုင္းအလယ္ဗဟိုမွမူလႏွစ္ျဖာ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာ
ၿပီးလွ်င္ ကပ္လွ်က္
ဒုတိယေျမာက္စက္ဝိုင္းတြင္ သမုဒယသစၥာႏွင့္ဒုကၡသစၥာ
ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏွစ္ႀကိမ္စီေရးထားသည္။
သမုဒယသစၥာသည္ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။
ဒုကၡသစၥာသည္ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးတရားျဖစ္သည္။

Posted on: Tuesday, January 3, 2017

မူလ ႏွစ္ျဖာ ၂

မူလ ႏွစ္ျဖာ.၂

မူလႏွစ္ျဖာဆိုသည္မွာ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ
အဝိဇၨာဆိုတာ မသိတာကိုေခၚပါတယ္
တဏွာဆိုတာ လိုခ်င္တပ္မက္တာကိုေခၚပါတယ္
အဝိဇၨာ မသိျခင္းသည္ သစၥာေလးပါးမသိျခင္းကိုဆိုပါသည္။
သစၥာေလးပါ...ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊နိေရာဓသစၥာ၊
မဂၢသစၥာ။

မူလ ႏွစ္ျဖာ

မူလ ႏွစ္ျဖာ#

ေမာဟအေမွာင္ထဲ၌
စမ္းတဝါးဝါး ေလ်ာက္ခဲ့သည့္ခရီးမွာ
အလြန္ပင္႐ွည္လ်ားလွပါသည္။
သံသရာတစ္ေလ်ာက္လံုး အလင္းေရာင္ကို
မျမင္ပါပဲ ေလ်ာက္ခဲ့သည့္အတြက္
ငရဲေခ်ာက္ထဲလည္းက်ခဲ့ဖူးမည္။