ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, January 10, 2017

သံုးပါးအစပ္*


သံုးပါးအစပ္**

တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား၏ လက္ခ်က္ျဖင့္
အတိတ္ကသခၤါရႏွင့္ ပစၥဳပၸန္ဝိညာ ဏ္
စပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ၁ .အကြက္ႏွင့္ ၂ .အကြက္
ကိုအနီေရာင္ႏွစ္ဖက္ခြၽန္ျမႇားေလးျဖင့္
စပ္ပံုကိုေဖၚျပထားသည္။အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္
ေကာင္းမႈ၊မေကာင္းမႈ ကံသခၤါရေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္တြင္ ဝိညာ ဏ္စေသာ ခႏၶာငါးပါး
အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာကိုရေနသည္။
စပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ * ဧကန္အစပ္* ျဖစ္သည္။


အတိတ္ကျပဳခဲ့ေသာ ကံသခၤါရေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္တြင္ခႏၶာငါးပါးရေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု၎၊
အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္အက်ိဳးတရားရသည္ဟု
နားလည္လွ်င္၎  ခိုင္သည္ျမဲသည္ဟုထင္ျမင္
ယူဆေနေသာ သႆတဒိ႒ိ စင္သည္။

အတိတ္ကဘဝတစ္ခုခ်ဳပ္ၿပီးေသၿပီး ေနာက္
မိမိျပဳခဲ့ဖူးသည့္ကံအေၾကာင္းတရားေၾကာင့္
ပစၥဳပၸန္တြင္ ဘဝအသစ္တစ္ခုအစားထိုး
ရ႐ွိေနျခင္းဟု သိနားလည္ေသာအခါ
ေသလွ်င္ျပတ္သည္ဟု ယူဆထင္ျမင္ေသာ
ဥေစၦဒ ဒိ႒ိ စင္ၾကယ္ပါသည္။

၃ အကြက္ႏွင့္ ၄ အကြက္ကိုလည္း အနီေရာင္
ႏွစ္ဖက္ခြၽန္ျမႇားေလးျဖင့္ စပ္ျပထားသည္။
စပ္မည္ မစပ္မည္မေသခ်ာေသး။ အရဟတၱမဂ္ဥာဏ္ဖိုလ္
ဥာဏ္ရခဲ့သည္႐ွိေသာ္ စပ္ေတာ့မည္မဟုတ္။
ထို႔ေၾကာင့္ ကမၼဘဝႏွင့္ ဇာတိ အစပ္ ၊
၃ ႏွင့္ ၄ အစပ္သည္ *အေနကန္အစပ္*
ျဖစ္သည္။

ေဝဒနာပစၥယာတဏွာျဖစ္လွ်င္ ၂ အကြက္မွ
၃ အကြက္သို႔စပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂ မွ ၃ သို႔ကူးလွ်င္
၄ အကြက္သို႔ ဧကန္ကူးေတာ့မည္။
အကယ္၍ ေဝဒနာ နိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ
ေဝဒနာခ်ဳပ္၍ တဏွာသို႔မကူးေတာ့လွ်င္
သံသရာမွထြက္ေျမာက္မည္ျဖစ္သည္။
၂ မွ ၃ သို႔မကူးေတာ့။

အတိတ္ဘဝကတဏွာျဖင့္စပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
ပစၥဳပၸန္ဘဝတြင္ ဥာဏ္ျဖင့္ဆင္ျခင္၍
ေဝဒနာျဖစ္ပ်က္ကိုရႈမွတ္လွ်က္တဏွာသို႔
မကူးေအာင္ မိမိတို႔၏စိတ္ကိုေစာင့္ေ႐ွာက္ရမည္။
မိမိတို႔၏ စိတ္ကိုဝိပႆနာဥာဏ္ပညာျဖင့္
ေကာင္းစြာထိန္းညႇိႏိုင္ပါက သံသရာမွထြက္ရာ
လမ္းေျဖာင့္လမ္းမွန္ေပၚသို႔ေရာက္႐ွိၿပီး
မတိမ္းမေစာင္းပဲနိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္
ျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ၂ အကြက္ႏွင့္ ၃ အကြက္
အစပ္ေနရာသည္ ေဝဒနာမွတဏွာသို႔ကူးရာ
အစပ္လည္းျဖစ္သည္။ေဝဒနာကိုေဝဒနာမွန္းသိ၍
ဝိပႆနာဥာဏ္ပညာျဖင့္ထိန္းညႇိႏိုင္ပါက
နိေရာဓဟူသည့္ဆင္းရဲမႈခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာနိဗၺာန္ကို
ရအပ္မည္လည္းျဖစ္သည္။ ထြက္ေျမာက္ရာလည္းဟုတ္၊
သံသရာလည္ရာလည္းဟုတ္သည့္အတြက္
*ထြက္ရာပတ္လည္အစပ္* ဟုေခၚသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ဖက္ခြၽန္အနီေရာင္ျမႇားျဖင့္
ျပထားသကဲ့သို႔ စက္ဝိုင္း၏ အျပင္ဘက္ကို
ထြက္သည့္ျမႇားကိုလည္းထင္႐ွားစြာျပထားသည္။

ဤ သံုးပါးအစပ္သည္ တဏွာအပ္ခ်ဳပ္သမား၏
အစြမ္းထက္မႈေၾကာင့္သံသရာလည္ေၾကာင္းကို
သိေစ၍ ေဝဒနာျဖစ္သည့္အခါ တဏွာမျဖစ္
ေစပဲ ဝိပႆနာဥာဏ္ပညာျဖင့္ထိန္းညႇိႏိုင္ပါက
ခႏၶာရျခင္းဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း
ေျမပံုကိုေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ေဝဒနာနိေရာဓာ တဏွာနိေရာေဓာ နိဗၺာနံ
ျဖစ္ႏိုင္ၾကပါေစ။*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: