ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, January 11, 2017

ဝဋ္ သံုးဝ**


ဝဋ္ သံုးဝ**

ေဖၚျပခဲ့ၿပီးေသာအစပ္သံုးပါးအတိုင္း ျဖတ္မထြက္ပဲ
စပ္ျမဲစပ္လာခဲ့သျဖင့္ သံသရာ၌က်င္လည္ခဲ့ရသည္။
ျဖတ္ထြက္ခဲ့လွ်င္  သံသရာမွလြတ္ေျမာက္မည္။
စပ္ခဲ့သျဖင့္ စက္ဝိုင္းအတိုင္းလည္ျမဲလည္ခဲ့ရျခင္းကို
ဝဋ္* ဟုေခၚသည္။ လံုးလည္လိုက္ျခင္း ဟုအဓိပၸါယ္႐ွိသည္။
ဘုရား႐ွင္ကို္ယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးက သတၱဝါတို႔သည္
ဝဋ္ သံုးပါးႏွင့္ သံသရာ၌ က်င္လည္ရေၾကာင္းေဟာၾကား
ေတာ္မူခဲ့သည္။

ကိေလသဝဋ္ ၃ ပါး ၊ ကမၼဝဋ္ ၂ပါး ၊ ဝိပါကဝဋ္ ၈ ပါး။

ကိေလသဝဋ္ သံုးပါး ျဖစ္သည့္ *အဝိဇၹာ တဏွာ ဥပါဒါန္၊*
သံုးပါးစလံုးကို ေဘာင္အျပည့္ျဖင့္ဝိုင္းျပထားၿပီး
ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းတည္း ဆက္သြယ္ထားသည္။
အဝိဇၨာဖံုးလႊမ္းလွ်က္ သံသရာတစ္ေလွ်ာက္လံုး
သာယာေပ်ာ္ပါး စဲြလန္းခဲ့ျခင္းကို အဓိပၸါယ္ေဖၚထားျခင္း
ျဖစ္သည္။

ကမၼဝဋ္ ႏွစ္ပါးျဖစ္သည့္*သခၤါရႏွင့္ကမၼဘဝ*ကို ႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္း
ျဖင့္ဆက္သြယ္ထားသည္။သခၤါရကိုေဘာင္အျပည့္ခတ္ထား
ျခင္းသည္ အတိတ္က မလဲြမေသြျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းကို
ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ကမၼဘဝကို ဟ ထားျခင္းသည္
ကံျဖတ္သည့္အလုပ္ကိုလုပ္ေဆာင္ၿပီးေသာ အရိယာသူေတာ္
ေကာင္းတို႔ႏွင့္ အရိယာေလာင္းလ်ာမ်ား ဝိပါကဝဋ္မွ
လြတ္ေျမာက္ေတာ္မူၾကသည္ကို သိသာေအာင္
ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္သည္။

ဝိပါကဝဋ္( ၈)ပါး ဆိုသည္မွာ ပစၥဳပၸန္တြင္ရေနသည့္
အက်ိဳးခႏၶာမ်ား *ဝိည ာဏ္၊နာမ္႐ုပ္၊သဠာယတန၊
ဖႆ၊ေဝဒနာ ၊ဇာတိ၊ ဇရာ ၊ မရဏ* မ်ားျဖစ္သည္။
အက်ိဳးေပးကိုစာျဖင့္သံုးလွ်င္ ဝိပါက ဟုေခၚသည္။

0 comment: