ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Friday, January 6, 2017

သစၥာႏွစ္ခု ၂


သစၥာႏွစ္ခု ..၂ **

စက္ဝိုင္းအျပင္ကေန ၁ လို႔ျပထားတဲ့ ေဘာင္ေလးထဲက
သမုဒယသစၥာသည္ အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္
အေၾကာင္းတရားမ်ားကိုရည္ၫြန္းပါသည္။

ကုသိုလ္ျပဳခဲ့လို႔ သုဂတိခႏၶာကိုပဲရရ၊
အကုသိုလ္ျပဳခဲ့လို႔ အပါယ္ခႏၶာကိုပဲရရ၊
အတိတ္ကျပဳခဲ့သည့္ကုသိုလ္သည္ ခႏၶာလြတ္ေျကာင္းမဟုတ္ပဲ
ခႏၶာရေၾကာင္းပဲ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္အတြက္ ၊ခႏၶာရတိုင္းမွာ
အို နာ ေသ ဆင္းရဲျခင္းကိုပဲရျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္
ျပဳခဲ့သမွ် ကုသိုလ္ အကုသိုလ္မွန္သမွ်သည္
ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းအမွန္တရား သမုဒယသစၥာကို
ပြားခဲ့ျခင္းပဲျဖစ္သည္။
အို နာ ေသ ဆင္းရဲျခင္းကိုရေနသည့္ လက္႐ွိခနၶာ
၂ အကြက္ထဲတြင္ ဒုကၡသစၥာေနရာကိုေရာက္ေနၿပီး
ဆင္းရျဲခင္းအက်ိဳးအမွန္တရားကိုလက္ဝယ္ပိုင္ပိုင္
ၾကံဳေတြ႔ခံစားေနရၿပီျဖစ္သည္။
အို နာ ေသ ဆင္းရဲကိုပဲ ထပ္ခါ ထပ္ခါရေနပါလားလို႔
ဒုကၡသစၥာကိုဥာဏ္နဲ႔သိျမင္ၿပီး အေသလြတ္ရာကို႐ွာမွ
ခႏၶာရျခင္းဆင္းရဲကလြတ္သည့္ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္
ျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။
အေသလြတ္ရာမ႐ွာပဲ လက္႐ွိခႏၶာကိုတြယ္တာၿပီး
ကာမဂံုအာရံုေတြလိုခ်င္ရခ်င္ျဖစ္ခ်င္သည့္ဆႏၵျဖင့္
ကုသိုလ္ အကုသိုလ္အမႈကို ျပဳလုပ္အားထုတ္အံုးမည္
ဆိုလွ်င္ေတာ့ ၃ အကြက္တြင္ေဖၚျပထားသည့္ သမုဒယသစၥာကို
ပြားေနျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။
၃ အကြက္က သမုဒယသစၥာကိုပြားမိလွ်င္ေတာ့
၄ အကြက္က ဒုကၡသစၥာကိုပဲ ျပန္လည္ရ႐ွိေပလိမ့္မည္။

ဒုကၡသစၥာကိုသိေသာအားျဖင္
သမုဒယသစၥာကိုပယ္ႏိုင္ၾကပါေစ

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: