ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Monday, January 9, 2017

အဂၤါ (၁၂)ပါး၏ တရားကိုယ္မ်ား**


အဂၤါ (၁၂)ပါး၏ တရားကိုယ္မ်ား**

၁။ အဝိဇၹာ... မသိျခင္း။
၂။ သခၤါရ...ျပဳလုပ္ျခင္း။
၃။ ဝိညာ ဏ္.....အသိစိတ္။

၄။ နာမ္ ၊ ႐ုပ္....စားခ်င္တာနာမ္၊ စားတာက႐ုပ္
                       .....သြားခ်င္တာနာမ္၊ သြားတာက႐ုပ္
၅။ သဠာယတန...အာယတန(၆)ပါး၊မ်က္စိ၊နား၊
                            ......ႏွာေခါင္း၊လွ်ာ၊ကိုယ္၊စိတ္။
၆။ ဖႆ......ထိေတြ႔ျခင္း။
၇။ ေဝဒနာ....ခံစားျခင္း။
၈။ တဏွာ....လိုခ်င္တပ္မက္ျခင္း။
၉။ ဥပါဒါန္....စြဲလန္းျခင္း။
၁၀။ ကမၼဘဝ...ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္း။
၁၁။ဇာတိ..... ပဋိသေနၶေနရျခင္း။
၁၂။ ဇရာ မရဏ...အိုျခင္း ၊ေသျခင္း။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: