ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Sunday, January 8, 2017

အဂၤါ (၁၂ )ပါး

အဂၤါ (၁၂)ပါး**

ပဥၥမေျမာက္စက္ဝိုင္း
၁ အကြက္တြင္  အဝိဇၨာႏွင့္ သခၤါရ အဂၤါ ၂ ပါး။
*အဝိဇၨာ* သစၥာမသိပါပဲ ကုသိုလ္ အကုသိုလ္ျပဳလုပ္ျခင္း *သခၤါရ*တရားမ်ားသည္
အတိတ္ကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဆင္းရဲေၾကာင္း
သမုဒယသစၥာမ်ားျဖစ္သည္။


ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးကိုသာရမည္မွန္းမသိျခင္း အဝိဇၨာ ႏွင့္
လိုခ်င္ရခ်င္ေသာတဏွာတို႔ေပါင္းၿပီး
ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္းဟူေသာ သခၤါရ တရားတို႔
ျပည့္စံုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတစ္လႊာတြင္
ဒုကၡသစၥာကို ရေနျခင္းျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲျခင္းကိုမသိ၊
မသိျခင္းသည္ အဝိဇၨာ
လိုခ်င္ရခ်င္ျခင္းသည္တဏွာ
ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္းသည္ သခၤါရ
အားထုတ္သည့္အတိုင္းရလာသည္က
အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာ။

*ဝိညာဏ္ ၊နာမ္႐ုပ္၊သဠာယတန၊ဖႆ ၊ေဝဒနာ*
ဆိုသည္မွာ အဂၤါ ၁၂ ပါးထဲမွ  ပစၥဳပၸန္တြင္
ရထားသည့္ အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာခနၶာ ၅ ပါး ျဖစ္သည္။
ပစၥဳပၸန္အက်ိဳးတြင္ ခႏၶာရျခင္းသည္ အိုနာေသ ဒုကၡသစၥာရျခင္းဟု မသိပဲ လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ
ျဗဟၼာခ်မ္းသာ လိုခ်င္ရခ်င္ေသာ*တဏွာ* စြဲလမ္းျခင္း *ဥပါဒါန္*တို႔ျဖင့္
*ကမၼဘဝ* ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္းတို႔သည္
ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းတစ္လႊာ၌ ဆင္းရဲေၾကာင္း
သမုဒယသစၥာပြားသည့္ အဂၤါ ၃ ပါး ျဖစ္သည္။

ဒုကၡသစၥာခႏၶာကိုရေနျခင္းဟုမသိသျဖင့္
လူခ်မ္းသာ နတ္ခ်မ္းသာ ျဗဟၼာခ်မ္းသာဘဝကို
လိုခ်င္ ရခ်င္ေသာ တဏွာ
စြဲစဲြလန္းလန္းျဖစ္ေသာ ဥပါဒါန္
ျပဳလုပ္အားထုတ္ျခင္း ကမၼဘဝ တို႔ျဖင့္
ယခုပစၥဳပၸန္ဘဝ၌
ဆင္းရဲေၾကာင္း သမုဒယသစၥာကိုပြားမိလွ်င္

အနာဂတ္ အက်ိဳးတစ္လႊာ၌
*ဇာတိ* ပဋိသေႏၶ ေနရျခင္းဆင္းရဲ
*ဇရာ မရဏ*အိုရျခင္းဆင္းရဲ ေသရျခင္းဆင္းရဲဟူသည့္
ဆင္းရျဲခင္းအက်ိဳး အဂၤါ ၂ ပါးႏွင့္ျပည့္စံုရေပအံုးမည္။

လက္႐ွိခႏၶာမတြယ္တာပဲ
ေနာင္လာဘဝ မေတာင့္တပဲ
ဆင္းရဲျခင္းမွလြတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: