ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, March 11, 2017

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ **

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆိုသည္မွာ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းတို႔
ေပါင္းဆံုညီၫြတ္မႈကိုစြဲမွီ၍ အက်ိဳးအဆင့္ဆင့္တို႔
ညီညီမွ်မွ် တၿပိဳင္တည္း အတူတကြျဖစ္ေသာ
နည္းလမ္းကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟုေခၚသည္။