ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, March 11, 2017

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္


ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ **

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဆိုသည္မွာ ဆိုင္ရာအေၾကာင္းတို႔
ေပါင္းဆံုညီၫြတ္မႈကိုစြဲမွီ၍ အက်ိဳးအဆင့္ဆင့္တို႔
ညီညီမွ်မွ် တၿပိဳင္တည္း အတူတကြျဖစ္ေသာ
နည္းလမ္းကို ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ဟုေခၚသည္။


ျမတ္စြာဘုရား႐ွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္
အေၾကာင္းအက်ိဳးကိုနားလည္၍ သစၥာသိၿပီး
ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ခႏၶာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ခႏၶာျဖစ္က်ိဳးကိုသိလွ်င္
မိမိတို႔ရ႐ွိထားေသာခႏၶာသည္ဒုကၡသစၥာဟု
နားလည္သေဘာေပါက္လာမည္။ ခနၶာေပၚ
ဥာဏ္ေရာက္ေအာင္ လူတိုင္းနားလည္
လြယ္ေအာင္ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးက
ဘုရား႐ွင္အလိုေတာ္က် ဤပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ဝုိင္း
ႏွင့္ လကာၤေဆာင္ပုဒ္မ်ားကိုစီရင္ေတာ္မူခဲ့ျခင္း
ျဖစ္သည္။

ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကိုနားလည္သေဘာေပါက္ပါက
ဒါန၊သီလျပဳရာ၌
သံသရာဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္လိုေသာဆႏၵ၊
ခႏၶာရျခင္းဆင္းရဲမွလြတ္ေျမာက္လိုေသာဆႏၵ၊
သစၥာသိေသာဥာဏ္ျဖင့္ အရိယာပုဂၢိဳလ္မ်ား
တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျမင့္ျမတ္ေသာ
ဥကၠဌ္ ဆႏၵႏွင့္တူညီစြာ ကုသိုလ္ျပဳႏိုင္ၾကေစရန္
အေျခခံအားျဖင့္ ရည္ရြယ္ပါသည္။
ဒိြဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေမာဟဟိတ္မပါၾက
သျဖင့္ သစၥာသိေသာဥာဏ္ကိုမရႏိုင္ၾကေပ။
တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရန္အတြက္ဥကၠဌ္ဆနၵျဖင့္
ဒါနသီလကုသိုလ္လုပ္တတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။
တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္မ်ား အတြက္လည္း ပဋိစၥသမုပၸါဒ္ကို
နားလည္သေဘာေပါက္ထားၿပီးမွ ဝိပႆနာ
အလုပ္လုပ္ၾကျခင္းသည္ အားႀကီးေသာ
ဝိပႆနာျဖစ္ေစပါသည္။
....
ယခု႐ွင္းျပေရးသားထားေသာပဋိစၥသမုပၸါဒ္သည္
ဆရာဘုန္းဘုရားျဖစ္ေသာ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္
ဘုရား၏အဆံုးအမတရားေတာ္မ်ားနာၾကားျခင္း၊
သင္တန္းဆရာမ်ား၏ သင္ၾကားပို႔ခ်ျခင္းမ်ားမွ
မိမိနားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္ကို အက်ဥ္း
မွ် ေရးသားျခင္းျဖစ္သည္။အက်ယ္တဝင့္
နားလည္သိ႐ွိရန္အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္
ရန္တိုက္တြန္းပါသည္။ ဓမၼရံသီဆရာေတာ္
အ႐ွင္သုနႏၵေဟာၾကားေတာ္မူေသာ သင္တန္း
တရားမ်ားကိုစုစည္း၍ ထုတ္ေဝထားသည့္
*ခနၶာဥာဏ္ေရာက္ ဒိ႒ိေပ်ာက္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္
သင္တန္းတရားေတာ္*စာအုပ္ကိုဖတ္ရႈေလ့လာရန္
လည္း တိုက္တြန္းပါသည္။ မိမိအားစာျဖင့္ေသာ္
၎၊ လူကိုယ္တိုင္ေသာ္၎ ေမးလာပါကလည္း
စြမ္းႏိုင္သမွ်႐ွင္းျပေျဖၾကားေပးပါမည္။
အလို႐ွိသူမ်ားအတြက္ တရားစခန္းဆို႐ိုးစာအုပ္ကို
ဓမၼဒါနျပဳပါမည္။

.........

ခႏၶာျဖစ္စဥ္ သံသရာလည္ရျခင္းအေၾကာင္း
႐ွစ္သြယ္႐ွိသည္။
၁။ မူလႏွစ္ျဖာ
၂။သစၥာႏွစ္ခု
၃။ေလးခုအလႊာ
၄။အဂၤါ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး
၅။သံုးပါးအစပ္
၆။ဝဋ္သံုးပါး
၇။ကာလသံုးျဖာ
၈။ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္

႐ွစ္သြယ္ေသာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားတို႔ကို
ေအာက္ပါ #link မ်ား ႏွိပ္ဖြင့္၍ေလ့လာႏိုင္ပါၿပီ။

က်န္းမာခ်မ္းသာလွ်က္ သစၥာသိေသာ
ေဗာဓိဥာဏ္၏ အေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ား
ျဖစ္ၾကပါေစ။

*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

၁။မူလႏွစ္ျဖာ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1291510564217923&id=443481455687509

...မူလႏွစ္ျဖာအပိုင္း(၂)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1291511720884474&substory_index=0&id=443481455687509

၂။သစၥာႏွစ္ခု
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1292593054109674&substory_index=0&id=443481455687509

....သစၥာႏွစ္ခု..အပိုင္း(၂)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1294020263966953&substory_index=0&id=443481455687509

၃။ေလးခုအလႊာ
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1294998360535810&substory_index=0&id=443481455687509

၄။အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1295895910446055&substory_index=0&id=443481455687509

....အဂၤါတစ္ဆယ့္ႏွစ္ပါး၏တရားကိုယ္မ်ား
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1296604417041871&id=443481455687509

၅။သံုးပါးအစပ္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1297393590296287&id=443481455687509

၆။ဝဋ္သံုးပါး
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1298091956893117&id=443481455687509

၇။ကာလသံုးျဖာ
တတိယေျမာက္သမီးေတာ္: ကာလ သံုးျဖာ**

၈။ျခင္းရာႏွစ္ဆယ္
http://3rdthameetaw.blogspot.com/2017/01/blog-post_13.html

0 comment: