ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Thursday, July 27, 2017

နိဗၺာန္ဆိုတာ ႐ိုးသားမႈရဲ႕ဆုလာဒ္*****


·
နိဗၺာန္ဆိုတာ ႐ိုးသားမႈရဲ႕ဆုလာဒ္*****

နိဗၺာန္ကုိဝင္စံၾကတဲ့ပုဂၢိဳလ္မ်ားဟာ
႐ိုးသားၾကတယ္။ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳထား
ၿပီးတဲ့အရိယာမ်ားကလည္း႐ိုးသားၾကတယ္။
႐ိုးသားလို႔လည္း အဂတိလိုက္စားျခင္းကို
မျပဳေတာ့တာေပါ့။