ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, June 5, 2013

ရွင္မဟာ ေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ရဟႏၱာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ တရားေတာ္


ရွင္မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ ၾကီး  ေသာတာပန္တည္ျပီး ရဟန္း၀တ္သည္မွာ
(၇) ရက္ေျမာက္ေသာေန ့ျဖစ္သည္း။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္က ဥာဏ္ေတာ္ျဖင့္
ၾကည့္ရွ ူဆင္ျခင္သည္ရွိေသာ္ ရွင္ မဟာေမာဂၢလာန္ ကိုယ္ေတာ္ျမတ္အား အထက္မဂ္သံုးပါးျဖင့္
 အရဟတၱဖိုလ္ ေရာက္မည္ကိုျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ၾကြ၍ ေဟာၾကားခဲ့ေသာ တရားေတာ္
ျဖစ္ပါသည္။

၎ တရားေတာ္ကို ဓါတ္(၆)ပါး ကမၼဌာန္း ဟု ေဖၚျပထားပါသည္။

၁။ပထ၀ီဓါတ္=(ေျမ ဓါတ္) မာမွ ူသေဘာ ေပ်ာ့မွ ူ သေဘာကို ေဆာင္ေသာ တရားအစု

၂။အာေပါဓါတ္=(ေရဓါတ္) ယိုစီးမွ ူသေဘာကိုေဆာင္ေသာ တရားအစု

၃။ေတေဇာဓါတ္=(မီးဓါတ္) ပူမွ ူသေဘာ ေအးမွ ူသေဘာကိုေဆာင္ေသာ တရားအစု

၄။၀ါေယာဓါတ္=(ေလဓါတ္)လွ ူပ္ရွားရုန္းကန္မွ ူသေဘာကိုေဆာင္ေသာ တရားအစု

၅။အာကာသဓါတ္=အေပါက္အၾကား ၾကားဟင္းလင္းျပင္ ကိုေဖၚေဆာင္ေသာ တရားအစု

၆။၀ိဥာဏၰဓါတ္=သိမွ ူသေဘာကိုေဆာင္ေသာ တရားအစု


ပထ၀ီ။အာေပါ။ေတေဇာ။၀ါေယာ ဟု ေခၚေသာဓါတ္ၾကီးေလးပါးတို့ သည္ တည္ျမဲျခင္းမရွိေခ်။

ပထ၀ီ၏ မာမွ ူသေဘာ ေပ်ာ့မွ ူသေဘာတို ့ ၾကားျဖစ္သည့္အခ်ိန္ (အာကာသဓါတ္)ကို
ဥာဏ္ျဖင့္သိမွ ူ ၀ိဥာဏၰ ဓါတ္ျဖင္ ့ရွ ူမွတ္ျခင္းသည္၎။

အာေပါဓါတ္၏ ယိုစီးမွ ူတြင္ နဲနဲ ယိုစီးမွူ မ်ားမ်ားယိုစီးမွ ူတို့ၾကား  (အာကာသဓါတ္)ကို
ဥာဏ္ျဖင့္သိမွ ူ ၀ိဥာဏၰ ဓါတ္ျဖင္ ့ရွ ူမွတ္ျခင္းသည္၎။

ေတေဇာဓါတ္၏ ပူမွူ ေအးမွ ူ တြင္ တေအးႏွင့္ တေအးၾကား တပူႏွင့္တပူၾကား ျဖစ္ေပၚသည့္  (အာကာသဓါတ္)ကိုဥာဏ္ျဖင့္သိမွ ူ ၀ိဥာဏၰ ဓါတ္ျဖင္ ့ရွ ူမွတ္ျခင္းသည္၎။

၀ါေယာဓါတ္၏ လွ ူပ္ရွားရုန္းကန္ျခင္း တလွ ုပ္ႏွင့္တလွ ုပ္ ၾကား   (အာကာသဓါတ္)ကို
ဥာဏ္ျဖင့္သိမွ ူ ၀ိဥာဏၰ ဓါတ္ျဖင္ ့ရွ ူမွတ္ျခင္းသည္၎။

ၾကားျဖစ္ေပၚသည့္ တရားကို ဥာဏ္ျဖင့္ရွ ူမွတ္ဆင္ျခင္ ျခင္းျဖင့္
ဂမၻီရဆန္ေသာ လွိဳ ့၀ွက္ နက္နဲ့ေသာ အရိယာတို့သိအပ္ေသာ တရားတို့သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

၎ အရိယာတို ့သိအပ္ေသာတရားသည္ နိေရာဓ သစၥာ မည္၏။

ေဖၚျပပါ ဓါတ္ၾကီးေလးပါးတို ့ ၏ အာကာသ ဓါတ္ကို ၀ိဥာဏၰဓါတ္ျဖင့္ ရွ ုမွတ္ျခင္းျဖင့္
အရိယာတို ့သိအပ္ေသာ နိေရာဓ သစၥာ ကို ျမင္ေတြ ့နိုင္ၾကပါေစ။ ကိုးကား။   ။ အရွင္ ဥာေဏာဘာသာ ၏ဓါတ္(၆)ပါးကမၼဌာန္း တရားေခြ ကို နာၾကား
                  မွတ္သား၍ ေရးသားပါသည္။


                *****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: