ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Saturday, August 22, 2015

ဒုတိယ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရား(၇)ပါး


 (၁)ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ ကိစၥၾကီးငယ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္
ေပ်ာ္ပိုက္လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး
ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ဆုတ္ယုတ္
ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။


(၂) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း၌
ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး
ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ဆုတ္ယုတ္
ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၃) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ ထိုင္းမႈိုင္း ပ်င္းရိလွ်က္
အိပ္စက္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၄) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္  အေပါင္းအေဖၚတို႕ႏွင့္
စုရံုးေနထိုင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္လံု႕လစိုက္၍ မေနၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၅) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ မရွိေသာဂုဏ္ကို ေဖၚျပတတ္သည့္
 အလိုဆိုးမွ ကင္းကုန္လွ်က္ အလိုဆိုးတို့၏ ဆြဲေဆာင္ရာသို ့
မလိုက္ ၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ
 ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၆) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြခင္ပြန္း
အေပါင္းအသင္းမရွိၾကမူ၍ ယုတ္ညံ့သူတို ့၌ စိတ္မညြတ္ၾကသမွ်
ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။
ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

(၇) ရဟန္းတို့..ရဟန္းတို့သည္  အနည္းငယ္ေသာ တရား
ထူးကိုရရံုမွ်ျဖင့္(အရဟတၱဖိုလ္သို ့မေရာက္မီ) လမ္းခြတ္လပ္
၌ ရပ္စဲ၍ မေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုးရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ
 ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။

ဤ ၾကီးပြားေၾကာင္းတရားခုႏွစ္ပါးတို ့သည္ ရဟန္းတို ့၌တည္ေန
ၾက၍ ရဟန္းတို ့သည္လည္း ဤၾကီးပြားေၾကာင္းတရားတို့ကို
က်င့္သံုးေနၾကသမွ် ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို ့ရာ ၾကီးပြားရန္
သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္အလွ်င္းမရွိေပ။
………………………

(၁) ကိစၥၾကီးငယ္ဟူသည္မွာ သဃၤန္းစီရင္မႈ ။သဃၤန္းခ်ဳပ္မႈ ။
အထပ္အလႊာတင္မ။ႈ ခါးပန္းခ်ဳပ္မႈ။ ေရစစ္ခ်ဳပ္မႈ။ စသည္ကို
ေခၚ၏။ အခ်ိဳ႕ေသာရဟန္းသည္ ေဖၚျပပါ ကိစၥၾကီးငယ္တို ့ကို
ျပဳလုပ္သည္ရွိေသာ္ တေန့ပတ္လံုးျပဳ၍ေန၏။ ထိုကဲ့သို့ေသာ
ရဟန္းမ်ိဳးကိုရည္စူး၍ ဤသို ့ပယ္ျမစ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ကိစၥ ၾကီးငယ္ကို ျပဳသင့္ေသာအခ်ိန္၌သာ ျပဳလုပ္၍ စာသင္ခ်ိန္၌
စာသင္ေသာရဟန္း။ ကမၼ႒ာန္းတရားႏွလံုးသြင္းသင့္ေသာအခ်ိန္၌
ႏွလံုးသြင္းေသာရဟန္း ဤ ရဟန္းမ်ိဳးသည္ကား ကိစၥၾကီးငယ္၌
ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လစိုက္၍ေနေသာရဟန္း မမည္ေခ်။

(၂)မိန္းမ၏ဂုဏ္ေက်းဇူး စကား။ ေယာက်္ား၏ဂုဏ္ေက်းဇူးစကား
စသည္အားျဖင့္ မဂ္ဖိုလ္အားေက်းဇူးမမ်ားေသာ စကားမ်ိဳးကိုသာ
ေျပာဆိုလွ်က္ ေန့ညဥ့္ကို ကုန္ေစေသာရဟန္း။ဤရဟန္းမ်ိဳးသည္
စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လုံ႕လစိုက္၍ေနေသာ
ရဟန္းမည္၏။ ညဥ့္ေန့ ဆက္ကာ တရားေဟာေသာရဟန္း။
ျပႆနာကိုေျဖဆိုေသာရဟန္း။ စကားနည္းေသာ ရဟန္း။
သႏၷိပတိတာနံ ေ၀ါ ဘိကၡေ၀ ဒြယံ ကရဏီယံ ဒမၼီ ၀ါကထာ
အရိေယာ ၀ါ တုဏွီဘာေ၀ါ= ရဟန္းတို ့သင္ခ်စ္သားတို ့
အဖို႕ရာ ေပါင္းဆံုစည္းေ၀းမိၾကလွ်င္ ျပဳလုပ္ၾကရမည့္ကိစၥမွာ
၁-တရားေဟာျခင္း။ ၂- သမာပတ္၀င္စားကာ ဆိတ္ဆိတ္
ေနျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပါးသာရွိ  ဟု ျမတ္စြာဘုရားေဟာၾကားေတာ္
မူ၏။

(၃)သြားေသာ္၎။ထိုင္ေသာ္၎။ေလ်ာင္းေသာ္၎။
ထိနမိဒၶ တရားလႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ကာ အိပ္ေသာ ရဟန္းသည္
 ထို္င္းမိႈင္းပ်င္းရိလ်က္ အိပ္စက္မႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္
လံု႕လစိုက္၍ေနေသာရဟန္းမည္၏။ ရဟန္းတို ့ အလုပ္ကို
ၾကိဳးစားအားထုတ္သျဖင့္ ကရဇ ေခၚဆို ဤခႏၶာကိုယ္ ပင္ပန္း
ႏြမ္းနယ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္အစဥ္ ဘ၀င္သို ့သက္ေရာက္ေသာ
ရဟန္းသည္ကား အိပ္စက္မႈ​၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ေသာ ရဟန္း
မမည္။

(၄)အေဖၚရဟန္းတစ္ပါးရွိလွ်င္ မိမိက ႏွစ္ေယာက္ေျမာက္ျဖစ္၍၎။
ႏွစ္ပါးရွိလွ်င္ မိမိက သံုးေယာက္ေျမာက္ျဖစ္၍၎။သံုးေယာက္ရွိလွ်င္
မိမိက ေလးေယာက္ေျမာက္ျဖစ္၍၎။ ဤသို ့စသည္ အေဖၚရဟန္း
တို ့ႏွင့္ ေရာေႏွာယွက္တင္၍ ေနေသာ  ရဟန္းတစ္ပါးတည္းေနရလွ်င္
သက္သာရာမရေသာ ရဟန္းမ်ိဳးသည္ အေပါင္းအေဖၚတို့ႏွင့္ စံုရံုး
ေနထိုင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္ လံု႕လစိုက္၍ေနေသာ ရဟန္း
မည္၏။ေလ်ာင္းထိုင္ရပ္သြား ဣရိယာပုတ္ေလးပါးတို ့၌ အေဖၚမမွီး
တကိုယ္ထီး ေနရမွ သက္သာရာရေသာ ရဟန္းသည္
အေပါင္းအေဖၚတို ့ႏွင့္ စုရံုးေနထိုင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေပ်ာ္ပိုက္
လံု႕လစိုက္၍ေနေသာရဟန္းမမည္။

(၅)ဒုႆီလ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါလွ်က္ မိမိ၌ မရွိေသာဂုဏ္ကို ေဖၚျပ
တတ္ေသာ ရဟန္းသည္ အလိုဆိုးရွိေသာ ရဟန္းမည္၏။
ထိုမွ အျပန္အားျဖင့္ အလိုဆိုးမွ ကင္းေသာ ရဟန္းကို သိအပ္၏။

(၆)ေမတၱာသက္၀င္ ခ်စ္ခင္အပ္ေသာသူသည္ အေဆြခင္ပြန္း(မိတ္ေဆြ)
မည္၏။ အတူတကြ သြားေဖၚ လာဖက္ စားေဖၚေသာက္ဖက္ ျဖစ္ေသာ
သူသည္ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမည္၏။

(၇)သီလစင္ၾကယ္ရံုမွ်ျဖင့္၎။ စ်ာန္တရားမွ်ျဖင့္၎။ ေသာတာပန္
အျဖစ္မွ်ျဖင့္၎။သကဒါဂါမ္ အျဖစ္မွ်ျဖင့္၎။အနာဂါမ္ အျဖစ္မွ်ျဖင့္၎။
ရပ္စဲတန့္နား၍ မေနၾကသမွ်ကာလပတ္လံုး ရဟန္းတို ့အဖို႕ရာ
ၾကီးပြားရန္သာရွိေပ၏။ ဆုတ္ယုတ္ရန္ အလွ်င္းမရွိေပ။


(မင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး ေရးသားစီရင္ေတာ္မူေသာ
မဟာဗုဒၶ၀င္ ပဥၥမတြဲ စာမ်က္ႏွာ ၂၃၂)
*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: