ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Tuesday, January 3, 2017

မူလ ႏွစ္ျဖာ ၂

မူလ ႏွစ္ျဖာ.၂

မူလႏွစ္ျဖာဆိုသည္မွာ အဝိဇၨာႏွင့္ တဏွာ
အဝိဇၨာဆိုတာ မသိတာကိုေခၚပါတယ္
တဏွာဆိုတာ လိုခ်င္တပ္မက္တာကိုေခၚပါတယ္
အဝိဇၨာ မသိျခင္းသည္ သစၥာေလးပါးမသိျခင္းကိုဆိုပါသည္။
သစၥာေလးပါ...ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊နိေရာဓသစၥာ၊
မဂၢသစၥာ။

ဒီသစၥာေလးပါးကိုမသိျခင္းသည္ အလင္းမရေသာ
အေမွာင္ထုႀကီးထဲ၌ မ်က္စိကန္းေနသူက
စမ္းတဝါးဝါးလမ္းေလ်ာက္ေနျခင္းႏွင့္တူသည္။
မျမင္ပဲေမွာင္ထဲလမ္းေလ်ာက္သူသည္
ေခ်ာက္ထဲသို႔က်လိမ့္အံုးမည္။
ကုသိုလ္အကုသိုလ္၏အက်ိဳးေပးကိုနားလည္သိတတ္သူသည္
မ်က္စိျမင္သူႏွင့္တူပါသည္။သိုေသာ္ သစၥာမသိေသးပါက
အေမွာင္ထဲတြင္လမ္းေလ်ာက္သူႏွင့္သာတူပါသည္။
ေခ်ာက္ထဲသို႔က်ႏိုင္ေသး၏။သစၥာမသိေသးသမွ်ခႏၶာကို
ခင္တြယ္ျခင္း၊မိမိကိုယ္ကိုငါဟုယူဆေနျခင္းမ်ား
႐ွိေနေသးသည္။ မွားယြင္းေသာအယူအဆ မိစၦာဒိ႒ိ
႐ွိေနလွ်င္ ထိုဒိ႒ိက ေအာက္သံသရာကိုဆြဲခ်ေပလိမ့္မည္။
ဒုကၡသစၥာခႏၶာႀကီးအား ငါဟုယူဆစဲြထင္ေနျခင္းသည္
သကၠာယဒိ႒ိမည္၏။ ထိုသကၠာယဒိ႒ိကို သစၥာသိေသာ
ေဗာဓိဥာဏ္ျဖင့္ ဒုကၡသစၥာခႏၶာမွန္းသိၿပီးေသာအခါ
ဥာဏ္အလင္းရၿပီးသျဖင့္ အလင္းေရာင္ျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္သူ
မည္၏။ ေခ်ာက္အတြင္းသို႔ မည္သည့္အခါမွမက်ေရာက္ႏိုင္
ေတာ့သည့္အျပင္ သံသရာစက္ဝိုင္းထဲမွအခ်ိန္ကာလတစ္ခု
အတြင္း ေျပးထြက္လြတ္ေျမာက္မည့္သူျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကိုဒုကၡသစၥာဟုသိရမည္ျဖစ္ၿပီး
သမုဒယသစၥာကိုပယ္ရမည္။သမုဒယသစၥာကိုပယ္ျခင္းသည္
နိေရာဓသစၥာမည္။ဒုကၡသစၥာကိုသိျခင္းသည္မဂၢသစၥာမည္၏။
ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာဟုမသိေသာအခါ တဏွာဝင္ေႏွာက္
ေတာ့သည္။ဒုကၡသစၥာကိုဒုကၡသစၥာဟုသိလိုက္ေသာအခါ
တဏွာမဝင္ ဥာဏ္သက္ဝင္သျဖင့္ တဏွာၿငိမ္းသည့္ခဏ
နိေရာဓသစၥာမည္၏။ခဏနိဗၺာန္ကိုရျခင္းျဖစ္သည္။
ခဏနိဗၺာန္မွ ထာဝရနိဗၺာန္သို႔ရေအာင္ အပြားဥာဏ္ျဖင့္
ကိေလသာၾကားမခိုေစပဲ ဝီရိယစိုက္ကာပြားမ်ားအားထုတ္ပါက
ပထမနိဗၺာန္ *ေသာတာပန္*တည္လိမ့္မည္။
ေသာတာပန္တည္ၿပီးသူသည္ ဥာဏ္အလင္းရၿပီးသျဖင့္
အပါယ္သံသရာတြင္က်င္လည္ရန္မ႐ွိေတာ့။
ထို႔ေၾကာင့္ဒုကၡသစၥာကိုသိေအာင္လုပ္ျခင္းသည္ အပၸါယ္လြတ္
၍နိဗၺာန္သို႔မ်က္ေမွာက္ျပဳရန္အားထုတ္ျခင္းမည္ပါသည္။
သိရမည့္တရားသည္ ဒုကၡသစၥာ
ပယ္ရမည့္တရားသည္ သမုဒယသစၥာ
ဆိုက္ေရာက္ရမည့္တရားသည္ နိေရာဓသစၥာ
ပြားရမည့္တရားသည္ မဂၢသစၥာ
သိ ပယ္ ဆိုက္ ပြား

သိရမည့္ဒုကၡသစၥာကိုသိလိုက္ျခင္းသည္
မဂၢသစၥာမည္၏။ မဂၢသစၥာဥာဏ္သက္ဝင္ေနခ်ိန္
တဏွာသမုဒယတို႔ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏ ။ တဏွာသမုုဒယသစၥာတို႔
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းျခင္းသည္ နိေရာဓသစၥာမည္၏။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာဟုသိေအာင္
အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကပါ။*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: