ဗုဒၶျမတ္စြာ သာသနာ ေရာင္၀ါေနသို ့လင္းပါေစ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Posted on: Wednesday, January 4, 2017

သစၥာႏွစ္ခု

သစၥာ ႏွစ္ခု**

စက္ဝိုင္းအလယ္ဗဟိုမွမူလႏွစ္ျဖာ အဝိဇၨာႏွင့္တဏွာ
ၿပီးလွ်င္ ကပ္လွ်က္
ဒုတိယေျမာက္စက္ဝိုင္းတြင္ သမုဒယသစၥာႏွင့္ဒုကၡသစၥာ
ႏွစ္မ်ိဳးကို ႏွစ္ႀကိမ္စီေရးထားသည္။
သမုဒယသစၥာသည္ ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းတရားျဖစ္သည္။
ဒုကၡသစၥာသည္ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးတရားျဖစ္သည္။

ဆင္းရဲျခင္းအေၾကာင္းတရားမ်ားကိုျပဳလုပ္အားထုတ္
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးတရားကိုရ႐ွိျခင္းျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲခ်င္သျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းအက်ိဳးရေအာင္အားထုတ္ျခင္း
မဟုတ္ပဲ ၊ ဆင္းရဲမွန္းမသိသျဖင့္ အားထုတ္ခဲ့မိျခင္းျဖစ္သည္။
ဆင္းရဲတာကိုဆင္းရဲမွန္းမသိျခင္းသည္ အဝိဇၨာ မသိေသာ
ေၾကာင့္ တဏွာျဖင့္ျပဳလုပ္အားထုတ္သည္။ျပဳလုပ္အားထုတ္
ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္းကိုရသည္။
မသိပဲျပဳလုပ္အားထုတ္ခဲ့ျခင္းသည္ သမုဒယသစၥာကို
ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ပယ္ရမည့္သမုဒယသစၥာကိုမပယ္ခဲ့ပဲ
ပြားခဲ့မိျခင္းေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကိုပိုင္ပိုင္ရေနျခင္းျဖစ္သည္။
သမုဒယသစၥာကိုမပယ္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဒုကၡသစၥာျဖစ္မည္ကို
မသိခဲ့ျခင္းေၾကာင့္မပယ္ခဲ့ပဲ ပြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ဒုကၡသစၥာရေနေသာ္လည္းဒုကၡသစၥာမွန္းမသိ ၊ ဥာဏ္အျမင္မ႐ွိ
အဝိဇၨာဟုေခၚေသာ ေမာဟကိေလသာဖံုးလႊမ္းေနျခင္းေၾကာင့္
ဥာဏ္အျမင္မရျခင္းျဖစ္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာဟုသိရန္မွာအလြန္အေရး
ႀကီးပါ၏။ ဒုကၡသစၥာဟုသိမွသာ ဒုကၡသစၥာမွခ်ဳပ္ၿငိမ္းရာ
နိဗၺာန္ကိုလိုလားေတာင့္တ႐ွာေဖြမည္ျဖစ္သည္။
ထိုဒုကၡသစၥာကို ဒုကၡသစၥာမွန္းမသိ၍ သမုဒယသစၥာကို
ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင္ ပဋိစၥသမုပၸါဒ္စက္ဝိုင္းတြင္ေဖၚျပထားသည့္
အတိုင္း ခႏၶာအစဥ္တန္း၍ လည္ပတ္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
ဘဝ ေတြတစ္ခုၿပီးတစ္ခုရေနျခင္းျဖစ္သည္။
ေသျခင္းတရားမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။
အေသေတြထပ္ေနေသာ္လည္း ခႏၶာရျခင္း၏ ဆင္းရဲ
ဒုကၡသစၥာကို မသိမျမင္ ဥာဏ္မယွဥ္ေသာေၾကာင့္
တဏွာျဖင့္ေတာင့္တလွ်က္ ထပ္ခါထပ္ခါရခ်င္ေနၾကသည္။
ကာမဂံုအာရံုမျပည့္စံု၍ဆင္းရဲရသည္ကိုပင္
ျပည့္ျပည့္စံုစံုဘဝကိုေတာင့္တလွ်က္လႈဒါန္း
ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ဆုေတာင္း႐ွည္ေနၾကပါေသးသည္။
ေသျခင္းဆင္းရဲကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ေသျခင္းဆင္းရဲ ဒုကၡသစၥာကိုသိျမင္လွ်က္ ဘဝ ဘဝ ရျခင္းမွ
ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေအာင္အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါကုန္။*****တတိယေျမာက္သမီးေတာ္*****

0 comment: